Uchwała Nr XXXVII/264/2022
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 25 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/249/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2022  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 18)

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 44.306.440,49 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 37.402.282,58 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 6.904.157,91 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.065.750,00 zł"..

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 50.583.159,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 36.126.127,27 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.457.032,22 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej  uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.065.750,00 zł".

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 6.276.719,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

-  zaciągniętych kredytów  w kwocie 3.680.602,00 z

- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.596.117,00 zł

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.389.989,00 zł  z tytułu:

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.596.117,00 zł, 

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4.793.872,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.113.270,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

6)  § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  3.680.602,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.113.270,00 zł.

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

7) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Urealnia się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie 395.463,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

8) § 13 otrzymuje brzmienie: § 13. „Ustala się przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6 "  do niniejszej uchwały.

9)  Ustala się dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

10) § 14 otrzymuje brzmienie:  „§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

–  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000,00 zł,

–  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.680.602,00 zł,

–  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.113.270,00 zł.

– na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.500.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i  wynagrodzenia ze stosunku pracy),

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski