Zarządzenie Nr 3/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie: regulaminu pracy Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na  realizację  zadań publicznych w 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz rozdz. 8  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/235/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia  15 listopada 2021r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Określam regulamin pracy Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w  brzmieniu załącznika  do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

w Biuletynie Informacji Publicznej

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-ca Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe

Krzysztof Jaworski