ZARZĄDZENIE NR 4/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zwierząt w 2022 roku.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. 2020, poz. 1057 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj.: Dz. U. 2020, poz. 1133 ze zm. ) oraz rozdz. 9 § 14 pkt 1) ppkt a) załącznika do uchwały Nr XXXIV/235/2021 Rady Miejskiej w Skępem  z dnia 15 listopada 2021 r.. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs  ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie:

·         wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

·         ochrony zwierząt,

Warunki konkursu zawierają załączniki do niniejszego zarządzenia:

·         Załącznik Nr 1 – Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert,

·         Załącznik Nr 2 – Regulamin otwartego konkursu ofert,

·         Załącznik Nr 3 – wzór oferty,

·         Załącznik Nr 4 – wzór umowy,

·         Załącznik Nr 5 – wzór sprawozdania.

§ 2

Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1.    w Biuletynie Informacji Publicznej,

2.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

3.    na stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe

Krzysztof Jaworski