Informacja o wynikach konsultacji na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Skępem w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2022

Informacja

o wynikach konsultacji na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Skępem w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2022

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ), Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ogłoszeniem z dnia 5 stycznia 2022 r. podał do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2022.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji została upubliczniona w dniu 5 stycznia 2022 r. poprzez:

Publikację projektu uchwały

·                 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem: http://bip.skepe.pl,

·                 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem.

Konsultacje trwały w dniach od 5 stycznia do 25 stycznia 2022 r.:

Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie (od 05.01.2022 r. do 25.01.2022 r.) nie zgłoszono żadnych propozycji, stanowisk, opinii dotyczących przedmiotowego projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2022.

Skępe, 27 stycznia 2022 r.

Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe