Skępe, dnia 04.02.2022r.

UMIG-PP.6733.16.2021

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. 741 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z pełnomocnictwa której występuje Projektowanie i Nadzory Branża Elektryczna Ex-En Rafał Szarek wydano decyzję  z  dnia 04.02.2022r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV(wstawka w istniejący kabel SN-15KV);

- budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN;

- budowie linii kablowych nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi

przewidzianych do realizacji na działkach nr ew.: 36/4, 1639/3, 31/6, 31/3, 31/4, 31/5, 31/7, 31/8 położonych w obrębie Rumunki Skępskie, gmina Skępe oraz na działkach nr ew. 67/3, 41/4 położonych w mieście Skępe, obręb nr 2. Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski