Skępe, dn.16.03.2022 r.

UMiG-PP.6733.4.2022

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 16.03.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej, przebudowie kanalizacji deszczowej w ulicy Kujawskiej wraz z wylotem do rzeki Czernicy, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew.: 898, 811, 841 położonych w mieście Skępe, obręb nr 8. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skępe, dnia 02.05.2022r.

UMIG-PP.6733.4.2022

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. 741 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe wydano decyzję  z  dnia 02.05.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej; przebudowie kanalizacji deszczowej w ulicy Kujawskiej wraz z wylotem do rzeki Czernicy przewidzianych do realizacji na działkach nr ew.: 898, 811, 841 położonych w mieście Skępe, obręb nr 8. Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski