UCHWAŁA Nr XXV/168 /2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717,, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych
[1][1] (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z 2002r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966, MP z 2003 r.Nr51 poz.804, z 2004 r. Nr 92 poz.880, Nr 92 poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291, MP z 2004 r. Nr 43 poz.753, Nr 46 poz.794, Dz.U. z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 164 poz.1365, Nr 167 poz.1399, Nr 169 poz.1419,) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 68, poz.956) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. ( MP Nr 62, poz.859)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego od dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  609 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.018 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.228 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

12

13

1.207

1.260

13

14

1.207

1.260

14

15

1.207

1.260

15

 

1.207

1.260

Trzy osie

12

17

1.260

1.576,31

17

19

1.260

1.576,31

19

21

1.260

1.576,31

21

23

1.260

1.576,31

23

25

1.260

1.576,31

25

 

1.260

1.576,31

Cztery osie

12

25

1.450

2.200

25

27

1.450

2.200

27

29

1.450

2.200

29

31

1.653,68

2.452,80

31

 

1.653,68

2.452,80

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.312 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej 12 ton do 36 ton włącznie

b) powyżej 36 ton

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

ciągnik siodłowy + naczepa;

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku  (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

12

18

1.050

1.365

18

25

1.050

1.365

25

31

1.050

1.365

31

 

1.575

1.936,29

Trzy osie

12

40

1.680

1.936,29

40

 

1.785

2.505,15

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 472 zł

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki  podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

577

787

18

25

577

787

25

 

577

787

Dwie osie

12

28

892

1.365

28

33

892

1.365

33

36

892

1.365

36

38

1.155

1.700

38

 

1.155

1.700

Trzy osie

12

38

1.050

1.470

38

 

1.050

1.470

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz roku produkcji:

a) mniejsze niż 30 miejsc

rok produkcji do 1995 r. - 1300 zł

rok produkcji od 1996 r. - 1260 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

rok produkcji do 1995 r. - 1600 zł

rok produkcji od 1996 r. - 1575 zł

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Skępem nr XVIII/122/2004 z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

Andrzej Gatyński


 [1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.