Skępe, dnia 06.04.2022r.

UMIG-OŚ.6220.5.1.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), oraz przepisu  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z póź. zm.) w związku z wnioskiem firmy KPE FARMS Sp. z o.o., Kruszyniec 27, 86 – 014 Sicienko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 5, 54 oraz 24, 36, 50 w obrębie Lubówiec, gmina Skępe”

zawiadamia się strony o:

wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Skępe

 na okres 14 dni.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 26.04.2022r.

UMIG-OŚ.6220.5.4.2022

ZAWIADOMIENIE

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.),

zawiadamiam

o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 5, 54 oraz 24, 36, 50 w obrębie Lubówiec, gmina Skępe”

Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.

Wgląd do materiałów sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnej lub drogą elektroniczną) do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań możliwe będzie w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16, w godzinach 730-1530, piątek 730- 1400.

Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Krzysztof Jaworski


Skępe, dnia 12.05.2022 r.

UMIG-OŚ.6220.5.6.2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2373- ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 12.05.2022r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 5, 54 oraz 24, 36, 50 w obrębie Lubówiec, gmina Skępe”.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (tel. (054) 287 85 20 wew. 33).

Informuję, że strony postępowania mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski