O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 14 kwietnia 2022r.

w sprawie wyborów członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Łąkie.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem Zarządza wybory członka Rady Sołeckiej. Zebranie w Sołectwie Łąkie odbędzie się dnia 22 kwietnia 2022r. o godz. 1000 w Świetlicy w Łąkiem.

Do wzięcia udziału w zebraniu zaproszeni są wszyscy uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa Łąkie.

Proponowany porządek dzienny zebrania:

1.    Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.

2.    Wyłonienie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów członka Rady Sołeckiej.

3.    Wybory członka Rady Sołeckiej.

4.    Dyskusja, w tym postulaty i wnioski mieszkańców.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski