Zarządzenie Nr 27/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Miasta i Gminy Skępe za 2021 rok

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Skępem Raport o stanie Miasta i Gminy Skępe za 2021 rok.

§ 2. Raport, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski