Skępe, dnia 17.06.2022r.

UMIG-OŚ.6220.7.1.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póź. zm.), oraz przepisu  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z póź. zm.) w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5, 87 – 510 Skrwilno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Zalesienie części działki o nr ew. 2043 w obrębie Szczekarzewo, gmina Skępe ”

zawiadamia się strony o: wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Skępe

 na okres 14 dni.

Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Krzysztof Jaworski

 


Skępe, dnia 12.07.2022r.

UMIG-OŚ.6220.7.5.2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 17.06.2022 r. na wniosek Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5, 87 – 510 Skrwilno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Zalesienie części działki o nr ew. 2043, obręb Szczekarzewo, gmina Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.7.4.2022 z dnia 12.07.2022 r. o obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia  21.07.2022r.

UMIG-OŚ.6220.7.7.2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 17.06.2022 r. na wniosek Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5, 87 – 510 Skrwilno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Zalesienie części działki o nr ew. 2043, obręb Szczekarzewo, gmina Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.7.6.2022 z dnia 21.07.2022 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póź. zm.) na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Krzysztof Jaworski

 


Skępe, dnia  20.12.2022r.

UMIG-OŚ.6220.7.9.2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (tj.  Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia  3  października  2008 roku  o udostępnianiu informacji   o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Skrwilno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: : „Zalesieniu części działki o nr ew. 2043, obręb Szczekarzewo, gmina Skępe”, wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.7.8.2022 z dnia 20.12.2022r. o wznowieniu postępowania w związku z przedłożeniem raportu oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Zgodnie z art. 141 §1 i art. 142 K.p.a.  na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie, strona może zaskarżyć je tylko w odwołaniu od decyzji.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sekretarz

Zbigniew Małkiewicz