Skępe, dnia 28.06.2022r.

UMIG-OŚ.6220.12.1.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U.  z 2022 r., poz. 1029), oraz przepisu  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z póź. zm.) w związku z wnioskiem P. Aleksandry Białkowskiej - Wawrzeniuk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 189/4, obręb Jarczewo, gmina Skępe”

zawiadamia się strony o:

wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Skępe

 na okres 14 dni.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia  02.09.2022r.

UMIG-OŚ.6220.12.5.2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 27.06.2022 r. na wniosek P. Aleksandry Białkowskiej - Wawrzeniuk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ew. 189/4 w obrębie ewidencyjnym Jarczewo, gmina Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.12.4.2022 z dnia 02.09.2022 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 13.09.2022r.

UMIG.6220.12.7.2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 – z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 28.06.2022 r. na wniosek P. Aleksandry Białkowskiej – Wawrzeniuk, ul. Łączna 35, 87 – 100 Toruń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 189/4 w obrębie ewidencyjnym Jarczewo, gmina Skępe”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.12.6.2022 z dnia 13.09.2022 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. powołanej w preambule zawiadomienia, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 23.01.2023r.

UMIG-OŚ.6220.12.9.2022/2023

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez P. Aleksandrę Białkowską - Wawrzeniuk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: : „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 189/4 w obrębie geodezyjnym Jarczewo, gmina Skępe”, wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.12.8.2022/2023 z dnia 23.01.2023r. o wznowieniu postępowania w związku z przedłożeniem raportu oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Zgodnie z art. 141 §1 i art. 142 K.p.a. na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie, strona może zaskarżyć je tylko w odwołaniu od decyzji.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
Zbigniew Małkiewicz
Sekretarz Miasta i Gminy