Skępe, dn. 29.06.2022 r.

Rada Miejska w Skępem
Ul. Kościelna 2
87-630 Skępe

ROR.0012.4.84.2022

Wg. załącznika

87- 630 Skępe

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zm. )

zapraszam

 na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Skępem pod przewodnictwem Pani Aleksandry Ruszkowskiej,  które odbędzie się w dniu  05 lipca 2022 roku tj. wtorek o godz. 1515  w sali nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Projekt porządku posiedzenia:

Sprawy organizacyjne:

1.    stwierdzenie prawomocności obrad;

2.    przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji;

3.    przyjęcie porządku obrad;

4.    Przedstawienie propozycji planu remontów i prac w jednostkach oświatowych z terenu Miasta i Gminy Skępe przewidzianych w okresie przerwy wakacyjnej. 

5.    Sprawy różne.

6.    Zakończenie.

z up. Przewodniczącej Komisji
Ewa Godlewska