Uchwała Nr XLIV/303/2022
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079), w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe, na którą składa się część działki o powierzchni  0,0350 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr 294/10, położonej w Skępem, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lipnie Księga Wieczysta nr WL1L/00021288/1.

§ 2.  Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski