UCHWAŁA NR XLIV/304/2022
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 19 lipca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005. poz. 1079)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/249/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2022  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 18) zmienionej:

 - Uchwałą Nr XXXVII/264/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2022 r.,

- Zarządzeniem Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2022 r.

- Zarządzeniem Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 lutego 2022 r.,

 - Uchwałą Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 15 marca 2022 r.,

- Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 17 marca 2022 r.

 - Uchwałą Nr XXXIX/276/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2022 r.,

- Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2022 r.,

- Zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 26 kwietnia 2022 r.,

 - Uchwałą Nr XL/282/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 maja 2022 r.,

- Zarządzeniem Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 maja 2022 r.,

 - Uchwałą Nr XLI/289/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 maja 2022 r.,

- Zarządzeniem Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 maja 2022 r.

 - Uchwałą Nr XLIV/296/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2022 r.,

- Zarządzeniem Nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2022 r.,

- Zarządzeniem Nr 43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 lipca 2022 r.

 

                                    wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 49.099.434,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 40.970.034,68 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 8.129.400,12 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.036.075,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3"do niniejszej uchwały..

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 59.788.983,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 40.320.825,86 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.468.157,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej  uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.036.075,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 10.689.548,60 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

-  zaciągniętych kredytów  w kwocie                  3.230.000,00 zł                                                                               - niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4.544.604,34 zł,

 -  wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie  2.914.944,26 zł,

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.802.818,60 zł  z tytułu:

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4.544.604,34 zł, 

 -  wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie  4.028.214,26 zł,

 - zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.230.000,00 zł,                                           oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.113.270,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z Załącznikiem Nr 4". 

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7.  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu        w kwocie   2.000.000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                      w kwocie  3.230.000,00 zł

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

7)  § 15 otrzymuje brzmienie:  „§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

–  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu       – w kwocie   2.000.000,00 zł,

–  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu         – w kwocie    3.230.000,00 zł,

– na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.500.000,00 zł.

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i  wynagrodzenia ze stosunku pracy),

4) lokowania wolnych środków budżetowych  na rachunkach  bankowych  w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:

- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski