UCHWAŁA NR XLIV/306/2022
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości”

Na podstawie art. 10 g ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego, obrony i realizacji wspólnych interesów oraz wspólnego prowadzenia polityki terytorialnej na rzecz mieszkańców powiatu lipnowskiego wyraża się zgodę na tworzenie wspólnie z jednostkami samorządów gminny oraz samorządu powiatowego z terenu powiatu lipnowskiego i przystąpienie do Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości" jako formę współdziałania wspólnot samorządowych na rzecz rozwoju powiatu lipnowskiego.

§ 2. Miasto i Gminę Skępe na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości” oraz w Stowarzyszeniu na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości” reprezentuje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe lub osoba przez niego upoważniona. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski