PROTOKÓŁ NR XLII/VIII/2022
SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 21 czerwca 2022 roku

Sesję dnia 21 czerwca 2022 roku rozpoczęto o godzinie 1600 i zakończono o 1800 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.
W posiedzeniu udział wzięli:

1.    Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2.    Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

3.    Piotr Wojciechowski – Burmistrz

4.    Krzysztof Jaworski- Zastępca Burmistrza

5.    Zbigniew Małkiewicz – Sekretarz

6.    Małgorzata Majerska - Skarbnik

7.    Piotr Rzepka - Radca Prawny

8.    Magdalena Elwertowska – Kierownik Oświaty, Zdrowia i Sportu

9.    Agnieszka Skowrońska – Inspektor

XLII Sesję Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami –Witam Serdecznie Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej, Pana Burmistrza i Pana Zastępcę Burmistrza, Pana Sekretarza i Panią Skarbnik, Panią Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia i  Sportu, Witam również pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Otwieram XLII Sesję Rady Miejskiej.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne
Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski stwierdził prawomocność obrad. W posiedzeniu początkowo brało udział 13  Radnych, a później 12  na 15 osobowy skład Rady.

Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2022r.
Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nikt z Radnych nie wniósł uwag.
Głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 24  maja 2022r.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

NIEOBECNI (2)
Maria Krymka, Marcin Mierzejewski
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Projekt porządku obrad:

Sprawy organizacyjne.

stwierdzenie prawomocności obrad;

przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2022 r.;

 przyjęcie porządku obrad;

wybór sekretarza obrad.

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości - druk nr 1.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego  Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” sp. z o.o.
w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów - druk nr 2
.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Pani Małgorzaty Walczewskiej na dofinansowanie odnowienia tynków i okładzin architektonicznych budynku zlokalizowanego w Skępem przy ulicy Rypińskiej pod numerem 6 - druk nr 3.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2022 roku - druk nr 4.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skępe na rok szkolny 2022/2023 – druk nr 5.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 rok – druk nr - druk nr 6.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2022–2045 – druk nr 7.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania za 2021 rok– druk nr 8:

przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Skępe za rok 2021;

debata nad raportem;

głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2021 rok – druk nr 9:

przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy na dzień  31 grudnia 2021 rok;

zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2021 rok;

zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2021;

dyskusja;

głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2021 rok.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2021 rok – druk nr 10:

zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku;

zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2021 rok;

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2021;

zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za rok 2021;

zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2021;

dyskusja;

głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta  i Gminy Skępe za 2021 rok.

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości - druk nr 11.

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łąkie - druk nr 12.

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski zapytał czy są uwagi do porządku obrad.  Nikt z Radnych nie wniósł uwag, wobec czego przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad.

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Radny Pan Andrzej Podlas, który wyraził zgodę.

Pkt 2
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości - druk nr 1

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Głosowano w sprawie:
Uchwały
Nr XLII/291/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska ,Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Maria Krymka, Marcin Mierzejewski,
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 3
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego  Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” sp. z o.o.
w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów - druk nr 2

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska (w załączeniu).

Głos zabrali:

Radny Pan Andrzej Podlas powiedział, że już kilka razy były przekazywane środki na rzecz tej spółki i zapytał jaka jest na chwilę obecną przekazana kwota, czy jest jakiś harmonogram prac  związanych z budową mieszkań na naszym terenie.

Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska odpowiedziała, że na tą chwilę przekazaliśmy kwotę 3.000.000,00 zł jako wkład pieniężny i przekazaliśmy również jako wkład niepieniężny grunt o powierzchni 1,7875 h o wartości 574.410,00 zł. Został podjęty harmonogram prac, na ten moment została wyłoniona firma w drodze zapytania ofertowego i będzie ona przygotowywała koncepcje zagospodarowania terenu łącznie z wizualizacją i w kolejnym etapie będzie ogłoszony przetarg na dokumentację projektową i jeszcze w tym roku spółka planuje wystąpić o wszystkie pozwolenia na budowę. Jeśli się uda zgodnie z harmonogramem do końca roku spółka ma mieć wszystkie pozwolenia na budowę.

Radna Pani Justyna Składanowska zapytała ilu mamy chętnych na te mieszkania.

Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska odpowiedziała, że w pierwszym etapie naboru było 36 wniosków, w naborze uzupełniającym wpłynęły 3 wnioski.

Radna Pani Justyna Składanowska powiedziała, że jest zainteresowanie.

Inspektor Pani Agnieszka Skowrońska potwierdziła, że zainteresowanie jest dosyć duże. Dodała, że gmina Skępe jest jedną z gmin przodujących w dokumentacji i przekazanych aportach.

Głosowano w sprawie:
Uchwały
Nr XLII/292/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego  Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Suchocki
NIEOBECNI (2)
Maria Krymka, Marcin Mierzejewski

Uchwała została przegłosowana.

Pkt 4
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Pani Małgorzaty Walczewskiej na dofinansowanie odnowienia tynków i okładzin architektonicznych budynku zlokalizowanego w Skępem przy ulicy Rypińskiej pod numerem 6  - druk nr 3.

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Jaworski (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Głosowano w sprawie:
Uchwały Nr XLII/293/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca
2022r. w sprawie przyznania dotacji dla Pani Małgorzaty Walczewskiej na dofinansowanie odnowienia tynków i okładzin architektonicznych budynku zlokalizowanego w Skępem przy ulicy Rypińskiej pod numerem 6 
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)

Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński , Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, , Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Maria Krymka, Marcin Mierzejewski,

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2022 roku - druk nr 4.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Głosowano w sprawie:
Uchwały Nr XLII/294/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2022 roku
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Maria Krymka, Marcin Mierzejewski
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 6
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skępe na rok szkolny 2022/2023 – druk nr 5

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Oświaty, Zdrowia i Sportu Pani Magdalena Elwertowska   (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Głosowano w sprawie:

Uchwały Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skępe na rok szkolny 2022/2023

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański

NIEOBECNI (2)
Maria Krymka, Marcin Mierzejewski,

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 7
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 rok - druk nr 6

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Małgorzata Majerska (w załączeniu).
Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Głosowano w sprawie:
Uchwały Nr XLII/296/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 rok
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Maria Krymka, Marcin Mierzejewski

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 8

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2022–2045 – druk nr 7.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Małgorzata Majerska (w załączeniu).
Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Głosowano w sprawie:
Uchwały Nr XLII/296/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 rok
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Jarosław Kuźmiński, Andrzej Meller, Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska, Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (2)
Maria Krymka, Marcin Mierzejewski

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania za 2021 rok– druk nr 8.

przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Skępe za rok 2021;

Burmistrz przedstawił zarys Raportu o stanie Miasta i Gminy Skępe za rok 2021 (w załączeniu). Burmistrz zachęcał do przeanalizowania tego bardzo wartościowego dokumentu jakim jest raport. Wskazał, że w raporcie znajdują się wszystkie informacje o funkcjonowaniu samorządu. Podziękował Sekretarzowi za koordynację nad Raportem, oraz pracownikom urzędu, MGOPSu, Biblioteki, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych, którzy nad realizacją raportu pracowali.

debata nad raportem;

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski wskazał, że jedną z takich cennych informacji w tym Raporcie jest informacja o inwestycjach jakie zostały przeprowadzone, zakończone bądź zapoczątkowane w 2021 roku. Wskazał, iż myśli, że mieszkańców na pewno ciekawi, które z tych inwestycji, zapoczątkowane w ubiegłym roku wykonaniem projektu, zostaną zakończone w tym 2022 roku. Poprosił o wskazanie, które z pośród 28 inwestycji wskazanych w Raporcie, zostaną zakończone w tym roku.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski powiedział, że tak jak słusznie zauważył Przewodniczący Rady  w roku 2021 wiele inwestycji zostało zapoczątkowanych, ale trzeba podkreślić, że też wiele inwestycji zostało w tamtym roku zakończonych. Została zakończona inwestycja dotycząca skanalizowania miasta. Rozpoczęta została w 2021r. realizacja przebudowy ul. Spółdzielczej, która w tym roku zostanie zakończona. Inwestycje nad Jeziorem Wielkim, na ul. Plażowej, oświetlenie też tej ulicy zakończone zostało w 2022 r, jeśli chodzi o przebudowę pomostu i założenie przebieralni.  Droga w Czarnym Lesie została także wykonana.

Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Jaworski wskazał, że na pewno w bieżącym roku zakończy się  Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Skępe, Żagno, Józefkowo i Wioska. Jesteśmy na ostatniej prostej uzyskania umów przejścia pod ciekami wodnymi m.in. w miejscowości Żuchowo i Wólka. Te umowy zostały do nas przesłane, podpisane odesłano i czekamy na ich zwrot. Wskazał, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na budowę kolektora burzowego na ul. Kościelnej w Skępem, gdyż została już przygotowana dokumentacja i wyraził nadzieję, że znajdzie się wykonawca, który tą pracę wykona, jeszcze z perspektywą zakończenia jej w tym roku. Zakończono przebudowę skrzyżowania drogi gminnej ul. Grzybowej z DK nr 10, modernizację chodnika przy ul. Dworcowej w Skępem. Jeśli chodzi o  przebudowę dróg dojazdowych w miejscowości Wioska, Wykonawca zadeklarował, że prace te rozpoczną się 27 czerwca i zgodnie z umową ma 4 miesiące na ich wykonanie. Powiedział, że zakończona została Modernizacja pomostu kąpielowego, zgodnie z umową w tym roku powinna zakończyć się również budowa MGOPS w Skępem, również Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem powinna w najbliższym czasie zostać zakończona. Zastępca Burmistrza wskazał, że w  zeszłym roku została zakończona budowa oświetlenia na ul. Plażowej i wyraził nadzieję, że również rozpoczęta w ubiegłym roku Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiosce zostanie w tym roku zakończona.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski zwrócił uwagę na wymianę na ledowe  lamp oświetleniowych. Na podstawie poprzedniej umowy zostało wymienionych 60 opraw, a w tej chwili w umowie mamy wymianę 120 opraw i postawienie 3 nowych. Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ przy obniżeniu kosztów eksploatacji energii wpływają również bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców. Do 30 czerwca pozostało jeszcze do wymiany 10 opraw, więc zostanie to terminowo wykonane. Do końca sierpnia zostaną zamontowane światła na połączeniu  ul. Kolejowej z ul. Dworcową. Burmistrz powiedział, że wspólnie realizując rok 2021r. wykonano wiele inwestycji i wiele inwestycji jest realizowanych z myślą o naszych mieszkańcach, by żyło im się jak najlepiej.  Pandemia jak i obecna sytuacja wpływają również na samorząd co znaczy, że realizacja inwestycji  teraz jest zdecydowanie trudniejsza.  Została podpisana umowa na realizację  drogi wraz z chodnikami na ul. Płockiej. Umowa została podpisana w maju i Wykonawca ma 4 miesiące na realizację prac. Jest to bardzo ważna dla mieszkańców inwestycja w infrastrukturę drogową w tym roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski potwierdził, że wymiana lamp na lampy ledowe trwa. W zeszłym tygodniu lampy zostały wymienione na ul. Dworcowej. 

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska powiedziała, że zostały poczynione pierwsze kroki w sprawie przebudowy drogi Żagno -Pokrzywnik i czeka na realizację przebudowy ul. Rynek, ul. Krótka i części ul. Świerkowej w Józefkowie i zapytała czy są szanse, że w 2022 roku będą te inwestycje zakończone. Wskazała, że jedna inwestycja jest zgłoszona do FOGRu, gdzie  jeszcze nie ma rozstrzygnięcia. Radna podkreśliła, że realizacja tych inwestycji znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa poruszających się po tych drogach mieszkańców.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski wskazał, że gmina otrzymała z Polskiego Ładu środki w głównej mierze na infrastrukturę drogową tj. na osiedle za torami i na drogi na terenie miasta jak i całej gminy. Również na drogę, o której mówimy. Postaramy się jak najszybciej zwołać sesję i wprowadzić te środki do budżetu aby móc dokonać przetargów, by móc zorientować się jakie będzie zainteresowanie wykonawców. Chcemy to zrobić jak najszybciej, ponieważ zarówno jak te drogi w Józefkowie bardzo ważne są dla nas drogi, o których wspominają mieszkańcy np. odcinek drogi na Jarczewie, droga na Boguchwałę.  Chcemy ogłosić przetarg jak najszybciej, aby do zimy te najtrudniejsze odcinki zrealizować. Wskazał, że trudno mu w tej chwili określić jak to będzie wyglądać, bo to co my będziemy mogli wspólnie zrobić czyli zwołać sesję i wprowadzić środki to zrobimy, a dalej to już zobaczymy jak będzie wyglądać, ale na pewno będziemy starać się te inwestycje drogowe realizować jak najszybciej.

głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XLII/298/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania

Wyniki głosowania:

(ZA: 13, PRZECIW:0 , WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pan Burmistrz otrzymał wotum zaufania od Rady.

Pkt 10

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2021 rok – druk nr 9

przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2021 rok;

Przedstawiając sprawozdania finansowe za 2021 rok (w załączeniu), Burmistrz
w kolejności odniósł się do:

bilansu z wykonania budżetu gminy,

bilansu jednostki budżetowej,

zestawienia zmian w funduszu jednostki,

rachunku zysków i strat jednostki.

Omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. (w załączeniu) Burmistrz złożył szczegółową informację w zakresie:

1.    dochodów,

2.    wydatków,

3.    inwestycji,

4.    wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,

5.    realizacji programów wieloletnich za 2021 rok w tym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2042,

6.    wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem,

7.    wykonanie planu finansowego Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem,

8.    stanu mienia komunalnego.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2021 rok Burmistrz przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, aby w sposób bardziej przejrzysty i obrazowy przekazać powyższe dane.

zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2021 rok;

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski odczytał treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2021 rok (w załączeniu).

zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2021;

Opinie dotyczące sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2021 rok (w załączeniu do protokołu) przedstawili w następującej kolejności przedstawiciele poszczególnych komisji Rady Miejskiej:

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej,

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,

Komisja Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu.

dyskusja;

Radny Pan Andrzej Podlas powiedział, że ma sugestię dla Pana Burmistrza i Pani Skarbnik, aby przy tworzeniu w przyszłych latach sprawozdania, ująć zadłużenie mieszkańców Miasta i Gminy Skępe za np. 3 lata wstecz, żeby każdy wiedział, że obywatele spłacają swoje należności w taki, a nie inny sposób.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski odpowiedział, że na pewno zostanie wzięta pod uwagę sugestia Radnego.

Więcej pytań nie było.

głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2021 rok.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XLII/299/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2021 rok

Wyniki głosowania:

(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 11

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2021 rok – druk nr 10

zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku;

Podpunkt omówiony w punkcie 10a porządku obrad.

zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z wykonania budżetu za 2021 rok;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski odczytał treść uchwały w punkcie 10b porządku obrad.

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z  tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za rok 2021;

Wniosek przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański (w załączeniu).

zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z tytułu wykonania budżetu za rok 2021;

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski, odczytał treść uchwały (w załączeniu) .

zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej w Skępem dotyczącymi sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2021;

Opinie zostały odczytane w punkcie 10c porządku obrad.

dyskusja;

Pytań w dyskusji nie było.

głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2021 rok.

Głosowano w sprawie:

Uchwała Nr XLII/300/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2021 rok

Wyniki głosowania:

(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski podziękował w kilku słowach za udzielone absolutorium i wotum zaufania. Podziękował Wszystkim Radnym na czele z Panem Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym, Poprzedniej Pani Skarbnik Barbarze Leśniewskiej jak i obecnej Pani Skarbnik Małgorzacie Majerskiej, Panu Zastępcy Burmistrza, Panu Sekretarzowi, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom im podległym, pracownikom urzędu, sołtysom i radom sołeckim, stowarzyszeniom, strażom pożarnym i kołom za realizację i wykonanie budżetu. Burmistrz podziękował wszystkim osobom dzięki, którym budżet mógł zostać zrealizowany. Burmistrz wskazał, że wspólnie udało się zrealizować wiele inwestycji  bardzo ważnych dla funkcjonowania naszego samorządu i mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Wskazał, że realizacja kolejnego budżetu przy zgodnej pracy będzie podobna. W imieniu Radnych zostały wręczone kwiaty i złożone gratulacje przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Janusza Kozłowskiego i Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Panią Aleksandrę Ruszkowską.

Pkt 12

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości - druk nr 11

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Jaworski (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski zarządził powtórne sprawdzenie kworum. Na 15 osobowy skład Rady obecnych było 12 Radnych.

Głosowano w sprawie:
Uchwały
Nr XLII/301/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller,  Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska ,Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (3)
Maria Krymka, Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski,
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 13

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łąkie - druk nr 12

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Jaworski (w załączeniu).

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

Głosowano w sprawie:
Uchwały
Nr XLII/302/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łąkie
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Jarosław Gołębiewski, Janusz Kozłowski, Benedykt Krupiński, Maria Kuczmarska, Andrzej Meller,  Andrzej Podlas, Aleksandra Ruszkowska, Justyna Składanowska, Anna Sobocińska ,Krzysztof Suchocki, Ryszard Szewczyk, Roman Targański
NIEOBECNI (3)
Maria Krymka, Jarosław Kuźmiński, Marcin Mierzejewski,
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pkt 14

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski przedstawił:

1.    Informację za okres od dnia 24.05.2022r. do dnia 21.06.2022r. w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu ( w załączeniu),

2.    Informację dot. realizacji Uchwał XL Sesji Rady Miejskiej z dnia 05.05.2022r. i Uchwał XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.05.2022r.  ( w załączeniu),

3.    Informację z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 06.05.2022r. do 21.06.2022r. ( w załączeniu),

4.    Informację dotyczącą wymiany energochłonnych opraw sodowych na nowe oprawy LED( w załączeniu),

5.    Informację dotyczącą wykonanych robót melioracyjno-konserwacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie od 04.04.2022r. do 20.06.2022r. ( w załączeniu),

6.    Sprawozdanie z uroczystości kulturalnych ( w załączeniu),

Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Jaworski przedstawił:

Informację na Sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 21.06.2022r. dotyczącą dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji ( w załączeniu),

Głos zabrali:

Radny Pan Krzysztof Suchocki powiedział, żeby Pan Burmistrz był człowiekiem i skierował strażaków z Jarczewa na badania, które kosztują tylko 2.000,00 zł,  strażacy reprezentują nas, pokazują co z siebie dają, świetnie się prezentują , dużo robią dla naszego miasta i jesteśmy dumni z takich ludzi. Radny powtórzył, aby Pan Burmistrz był człowiekiem i skierował tych czterech chłopaków na badania lekarskie.

Radny Pan Jarosław Gołębiewski poprosił aby zwrócić uwagę na plaże w Skępem, dokładnie na to, że powinni tam się mieszkańcy kąpać, a nie wędkować, ponieważ wędkowanie stwarza zagrożenie.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski zapewnił, że zostanie zwrócona uwaga na tę sugestię Radnego.

Radny Pan Andrzej Meller powiedział, że droga Wólka - Likiec jest w ogóle nie przejezdna, nie ma jej już jak łatać. Zapytał czy w tym roku z Polskiego Ładu będzie ta droga remontowana.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski powiedział, że otrzymane zostały środki, które będzie chciał jak najszybciej wprowadzić do budżetu i ogłosić przetarg. Pierwsze drogi, które chce zrobić na terenie Miasta i Gminy Skępe to między innymi jest droga Likiec - Wólka, Zajeziorze, czyli te odcinki, które mieszkańcy sukcesywnie zgłaszają, drogi o największych ubytkach w asfalcie, wymagające pilnego remontu. Na pewno w tym rok będziemy chcieli te drogi naprawić.

Radny Pan Benedykt Krupiński zapytał czy w tym roku zostanie podłączona woda do dwóch gospodarstw w miejscowości Łąkie.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski powiedział, że tak jak mówił wcześniej jest podpisana umowa na całkowite wodociągowanie gminy Skępe i na pewno tą umową objęte jest Łąkie.

Pkt 15
Wolne wnioski i informacje.

Żaden z Radnych nie zabrał głosu.

Pkt 16
Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XLII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady XLII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

Protokolant
Ewa Godlewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski