Uchwała Nr XLV/309/2022
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Lubówiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1693, poz. 1768, poz. 1783) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwy niżej wymienionym ulicom, stanowiącym drogi wewnętrzne, położonym na terenie miejscowości Lubówiec, gmina Skępe:

1) ul. Złotej Rybki - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 59/29;

2) ul. Jasia i Małgosi - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 59/36;

3) ul. Królowej Śniegu - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 59/43;

4) ul. Smerfowa - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 59/50;

5) ul. Calineczki - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 59/16;

6) ul. Bolka i Lolka - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 78/53;

7) ul. Kopciuszka - drodze znajdującej się na działkach o nr ewidencyjnym 79/39, 79/40;

8) ul. Koziołka Matołka - drodze znajdującej się na części działki o nr ewidencyjnym 78/34;

9) ul. Muminków - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 78/26;

10) ul. Gumisiów - drodze znajdującej się na części działki o nr ewidencyjnym 78/34;

11) ul. Reksia - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 78/15;

12) ul. Misia Uszatka - drodze znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 58/2;

2. Przebieg ulic, o których mowa w  ust. 1,  określa załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski