UCHWAŁA NR XLV/311/2022
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 27 września 2022 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2022–2045.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079,  poz.1747, poz. 1725, poz. 1768) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079)

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/250/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2022 – 2045 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVII/265/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2022 r.

- Uchwałą Nr XXXVIII/270/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 15 marca 2022 r.

- Uchwałą Nr XXXIX/277/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2022 r.

- Uchwałą Nr XL/283/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 maja 2022 r.

- Uchwałą Nr XLI/290/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 maja 2022 r.

- Uchwałą Nr XLII/297/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 czerwca 2022 r.

- Zarządzeniem Nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2022

- Uchwałą Nr XLIV/305/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 lipca 2022 r.

uchwala się co następuje:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej  uchwały.

  2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski