Uchwała Nr XLV/312/2022
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079)  oraz art. 42 ust. 6 i ust.7 pkt 2 i 3 lit. b, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762;  z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe  zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.

Stanowisko kierownicze/stanowisko

Tygodniowy
wymiar zajęć

 

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego :

- 2 oddziały

12 godzin

 

- od 3-5 oddziałów

10 godzin

 

- 6 i więcej oddziałów

8 godzin

 

2.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:

- do 6 oddziałów

10 godzin

 

- 7- 8 oddziałów

8 godzin

 

- 9- 19 oddziałów

5 godzin

 

- 20 i więcej oddziałów

2 godziny

 

3.

Wicedyrektor szkoły podstawowej

7 godzin

 

4.

Kierownik świetlicy

16 godzin

 

5.

Pedagog

22 godziny

 

6.

Pedagog specjalny

22 godziny

 

7.

Psycholog

22 godziny

 

8.

Logopeda

22 godziny

 

9.

Terapeuta pedagogiczny

22 godziny

 

10.

Doradca zawodowy

22 godziny

 

11.

Nauczyciel wspomagający

20 godzin

 

§ 2. W uzasadnionych przypadkach można na czas określony zmniejszyć wymiar lub zwolnić dyrektora lub wicedyrektora szkoły/zespołu lub placówki od obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru, o którym mowa w §  1, z następujących powodów:

1) warunków funkcjonowania szkoły/zespołu lub placówki mających wpływ na zwiększenie zadań dyrektora;

2) zmiany organizacyjnej pracy w szkole/zespole lub placówce;

3) realizacji zadań dodatkowych zleconych przez organ prowadzący lub nadzór pedagogiczny.

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4. 1. Ustala się, w przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin proporcjonalnie, w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych liczony według wzoru W = (X1 + X2) : [(X1:Y1) + (X2:Y2)], gdzie X1, X2 oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, Y1, Y2 oznacza tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony dla stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach, zaokrąglając uzyskany wynik zgodnie z zasadami matematycznymi.

3. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

4. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu.

§ 5. Powyższe regulacje stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2015 r., poz. 2698) zmieniona:

1) uchwałą Nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2017 r., poz. 3389);

2) uchwałą Nr XXXVI/241/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2017 r., poz. 3712);

3) uchwałą Nr XLVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2018 r., poz. 4247).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący  Rady Miejskiej   w Skępem
Janusz Kozłowski