Uchwała Nr XLV/313/2022
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 września 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XX/133/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 30 ust.6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762; z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730), w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XX/133/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2020 r., poz. 2679), wprowadza się następujące zmiany:

1) §4 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) Opiekun stażu – w wysokości 150,00 zł miesięcznie.”;

2) w §4 ust. 4 dodaje się pkt 4:

4) Mentor – w wysokości 150,00 zł miesięcznie.”;

2) §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wysokość nagród wynosi:

1) nagrody burmistrza – dla dyrektorów i nauczycieli, w wysokości od 70% do 130% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym;

2) nagrody dyrektora – dla nauczycieli, w wysokości od 40% do 60% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Skępem
Janusz Kozłowski