Uchwała Nr XLV/314/2022
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości: Chałacie, Babie Ławy, Czarny Las, Guzowatka, Koziołek, Modrzewie, Grabówiec, Głęboczek

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1443) Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości:

1) Chałacie z „przysiółek wsi Czermno” na „kolonia”;

2) Babie Ławy z „kolonia wsi Czermno” na „kolonia”;

3) Czarny Las z „kolonia wsi Czermno” na „kolonia”;

4) Guzowatka z „kolonia wsi Czermno” na „kolonia”;

5) Koziołek z „kolonia wsi Czermno” na „kolonia”;

6) Modrzewie z „kolonia wsi Czermno” na „kolonia”;

7) Kierz z „kolonia wsi Jarczewo” na „ wieś”;

8) Grabówiec z „kolonia wsi Kukowo” na „wieś”;

9) Głęboczek z „kolonia wsi Żagno” na „kolonia”.

2. Treść wniosku o którym mowa w § 1stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski