ZARZĄDZENIE NR 62/2022

Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem

z dnia 26 września 2022 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem do prowadzenia postępowań dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692) zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem do prowadzenia postępowań dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w składzie:

Jacek Frymarkiewicz

Małgorzata Podlas

Adam Godlewski

Patryk Konczalski

§ 2

 Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1.      w Biuletynie Informacji Publicznej,

2.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski