Skępe, dnia 27.09.2022 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Na podstawie uchwały Nr XXVII/164/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Skępe informuje, że zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Termin konsultacji: od 27.09.2022 r. do 20.10.2022 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j.) działające na terenie Miasta i Gminy Skępe w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

Forma konsultacji:

Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVII/164/2016 i przesłanie na adres e-mail: sekretariat@skepe.pl, nr faxu: 54 287 72 04 lub drogą pocztową na adres: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie do 20 października 2022 r.

Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

                                                                                                                                                                                                             Piotr Wojciechowski