Skępe, dn. 29.09.2022 r.

Rada Miejska w Skępem
Ul. Kościelna 2
87-630 Skępe

ROR.0012.4.88.2022

Pan/i
Wg rozdzielnika
87-630  S k ę p e

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559, ze zm. )

zapraszam

na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Skępem pod przewodnictwem Pani Aleksandry Ruszkowskiej,  które odbędzie się w dniu
4 października 2022 roku tj. wtorek o godz. 1515
 w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Projekt porządku posiedzenia:

1.      Sprawy organizacyjne:

a.      stwierdzenie prawomocności obrad;

b.      przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji;

c.       przyjęcie porządku obrad;

2.      Przedstawienie bieżących potrzeb i planowanej działalności klubu UKS Skompensis.

3.      Sprawy różne.

4.      Zakończenie.                                                                

z up. Przewodniczącej Komisji

Ewa Godlewska