PROTOKÓŁ NR XLIII/VIII/2022
Z UROCZYSTEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 8 lipca 2022 roku

Jubileuszowy dzień rozpoczął się o godzinie 10-tej od uroczystej Mszy Świętej w Klasztorze OO. Bernardynów w Skępem pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Romana Marcinkowskiego Biskupa Seniora Diecezji Płockiej.

Następnie o godz. 113o w Restauracji „KAMA Kowalski” odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, która została rozpoczęta wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego i którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski słowami –

OTWIERAM UROCZYSTĄ XLIII SESJĘ RADY MIEJSKEJ W SKĘPEM Z OKAZJI XXV-LECIA ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ MIASTO SKĘPE.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Rady Miejskiej w Skępem I-VIII kadencji - wg załączonej listy

Zaproszeni goście - wg załączonej listy

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

Piotr Wojciechowski – Burmistrz,

Krzysztof Jaworski - Zastępca Burmistrza,

Małgorzata Majerska – Skarbnik,

Zbigniew Małkiewicz – Sekretarz ,

Ewa Wojciechowska – Kierownik MGOPS,

Piotr Rzepka - Radca Prawny,

Magdalena Elwertowska – Kierownik ds. Oświaty,

Magdalena Krzywdzińska – Animator kultury,

Małgorzata Matuszczak – Animator kultury,

Ewa Godlewska – Referent,

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski stwierdził prawomocność obrad. W posiedzeniu brało udział 14 Radnych na 15 osobowy skład Rady.

Stwierdzenie prawomocności obrad

Projekt porządku obrad:

Sprawy organizacyjne.

stwierdzenie prawomocności obrad;

przyjęcie porządku obrad;

Powitanie.

Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Przemówienia zaproszonych gości.

Zakończenie obrad.

Nikt z Radnych nie miał uwag do przedstawionego projektu obrad w związku z czym przystąpiono do jego realizacji.

Pkt 2

Powitanie

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

WITAM BARDZO SERDECZNIE:

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe  Pana Piotra Wojciechowskiego,

Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

Jana Krzysztofa Ardanowskiego,

Pana Dariusza Gliszczyńskiego w zastępstwie za Annę Gembicką,

Wicewojewodę Kujawsko – Pomorskiego Pana Józefa Ramlau,

Członka Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Panią Anetę Jędrzejewską,

Wicestarostę Powiatu Lipnowskiego Panią Marię Kulig,

Radnych Powiatu Lipnowskiego:

Panią Grażynę Frymarkiewicz,

Pana Mariusza Linkowskiego,

Wójta Gminy Skępe w latach 1990-1997 i jednocześnie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w latach 1997-1998 – Pana Krzysztofa Klimaszewskiego,

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w latach 1998 – 2014 – Pana Andrzeja Gatyńskiego,

Burmistrzów i Wójtów z Powiatu Lipnowskiego:

Burmistrza Miasta Lipno – Pana Pawła Banasika,

Wójta Gminy Chrostkowo – Pana Mariusza Lorenca,

Zastępcę Wójta Gminy Tłuchowo – Pana Andrzeja Kurowskiego,

Wójta Gminy Lipno – Pana Andrzeja Szychulskiego.

Byłych Przewodniczących Rady Miejskiej w Skępem w osobach:

Pana Antoniego Budzyńskiego,

Pana Stanisława Ostrowskiego,

Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w latach 2003-2006 - Panią Romanę Tężycką,

Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w latach 2011 – 2014 – Pana Jerzego Kowalskiego,

Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skępe – Pana Krzysztofa Jaworskiego,

Byłych Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skępem w osobach:

Pani Jolanty Kozłowskiej,

Pani Haliny Kalinowskiej,

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Ryszarda Szewczyka,

Panie i Panów Radnych Rady Gminy w Skępem I kadencji,

Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Skępem od II do VI kadencji,

Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Skępem VII i obecnej VIII kadencji,

Sekretarza Miasta i Gminy Skępe w latach 1996-1998 – Panią Marię Szwech,

Sekretarza Miasta i Gminy Skępe w latach 1998-2015 – Pana Józefa Sobocińskiego,

Skarbnika Miasta i Gminy Skępe w latach 2000-2022 – Panią Barbarę Leśniewską,

Skarbnika Miasta i Gminy Skępe – Panią Małgorzatę Majerską

Sołtysów z terenu Miasta i Gminy Skępe,

Przedstawicieli wojska, policji, straży pożarnej oraz innych służb mundurowych:

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie – st. bryg. Pana Piotra Rutkowskiego,

Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie – mł. insp. Panią Annę Kochowicz,

w zastępstwie Kierownika Posterunku Policji w Skępem – asp. szt. Pana Jarosława Zalewskiego,

Prezesa Związku OSP RP w Powiecie LFipnowskim – Pana Zbigniewa Agacińskiego,

Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Skępem – Pana Mariusza Bujanowskiego,

Prezesa Lipnowskiego WOPR – Pana Marcina Makowskiego.

Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Skępem – Pana Krzysztofa Okońskiego,

Dyrektorów, Naczelników, Prezesów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu lipnowskiego oraz Miasta i Gminy Skępe,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie – Panią Annę Żebrowską,

Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Skępem – Panią Monikę Skorupską,

Przedstawicieli związków zawodowych działających w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Skępe:

Prezesa Kujawsko – Pomorskiego Okręgu ZNP – Pana Krzysztofa Markiewicza,

Przedstawicieli osób, które w swojej twórczości nie zapominają o naszym mieście:

Panią Jadwigę Kretkowską,

Panią Bożenę i Pana Sławomira Ciesielskich,

Przedstawicieli mediów, w tym:

Tygodnika Lipnowskiego,

Tygodnika CLI,

Radia HIT,

Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Skępe w tym:

Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

 Klubu Seniora „Koziołek”,

 Stowarzyszenia „Skępiacy”,

 Stowarzyszenia „AKTYWNI 60+ i nie tylko”,

Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”,

Stowarzyszenia Ekologiczno – Wędkarskiego „OKOŃ”,

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Skępem „GUCIO”,

Stowarzyszenia Grupa Historyczno – Poszukiwawcza Gustaw,

Stowarzyszenia PRO-FUTURO, BORMOTO ze Skępego,

Koła Aktywnych Kobiet z Wioski,

Koła Gospodyń Wiejskich „Łęczanki”,

Kół Gospodyń Wiejskich  z Józefkowa i Huty,

Przedsiębiorców, sponsorów, przedstawicieli biznesu, a także osoby związane z działalnością kulturalną z terenu Miasta i Gminy Skępe,

Witam wszystkich, których nie wymieniłem z funkcji czy nazwiska, ale jest nam niezmiernie miło gościć wszystkich Państwa na dzisiejszym Jubileuszu.

Poproszę o zabranie głosu Pana Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Pkt 3

Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Pan Piotr Wojciechowski

Spotykamy się dzisiaj, aby uczcić ważne wydarzenie w historii naszego Miasta. XXV Rocznica Odzyskania Praw Miejskich to mały wycinek historii Skępego, ale jakże ważny i istotny. Historię każdego miasta na przestrzeni lat, tworzą ludzie w nim mieszkający i pracujący na jego rzecz. Nie inaczej jest w przypadku Skępego, dlatego też dzisiaj możemy korzystać z pozostawionych nam dobrodziejstw. W ciągu tych lat Skępe się rozwijało, zmieniało swój wygląd i wizerunek.

Na dzień dzisiejszy miasto Skępe liczy trzy tysiące czterystu dziewięćdziesięciu dwóch mieszkańców. Na jego terenie istnieją dwie parafie: Parafia pw. Zwiastowania NMP z zabytkowym Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny oraz Parafia Miłosierdzia Bożego.

Dzieci i młodzież uczą się w Szkole Podstawowej. Najmłodsi mieszkańcy Skępego uczęszczają do dwóch publicznych przedszkoli. Ponadto na terenie Miasta funkcjonują dwie przychodnie oraz cztery apteki.

Bogato rozwinięta baza noclegowa i turystyczna wykorzystuje walory przyrodnicze naszego miasta i jego okolic.

Obecnie Skępe, jak i cała gmina, dynamicznie się rozwija dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Samorząd zrealizował i nadal realizuje wiele ważnych inwestycji. Rozpatrując ostatnie 25 lat pod kątem inwestycyjnym trudno jest rozdzielić miasto od terenów wiejskich. W końcu wszyscy korzystamy z dróg, wody w naszych kranach dostarczanej ze stacji uzdatniania wody, obiektów edukacyjnych czy sportowych niezależnie od miejsca, w którym się one znajdują. W okresie tym na inwestycje wydatkowano dziesiątki milionów złotych, a efekty tych działań są widoczne na każdym kroku.

Za jedno z najważniejszych przedsięwzięć należy uznać uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie naszej gminy, której realizacja trwa już od wielu lat. Dzięki tym działaniom poziom zwodociągowania gminy wyniesie w roku 2023 prawie 100%, co oznacza, że każdy mieszkaniec będzie mógł korzystać z dostępu  do bieżącej i uzdatnionej wody. Będzie to możliwe dzięki inwestycjom w obiekty stacji uzdatniania wody. W roku 2021 została wybudowana nowoczesna stacja w Skępem, a stacja w Wólce została gruntowanie zmodernizowana, zaś jej wydajność podwojona. Działania te na szereg lat zabezpieczyły mieszkańców gminy pod względem dostępu do wody spełniającej wszelkie wymagane prawem parametry.

Drugim elementem systemu jest sfera dotycząca oczyszczania ścieków. Po zakończeniu obecnie realizowanych inwestycji dostęp do sieci będzie mieć prawie 4,5 tys. mieszkańców, a wskaźnik skanalizowania, już dziś wysoki, będzie najwyższy w Powiecie Lipnowskim, biorąc pod uwagę gminy o statusie wiejskim i miejsko-wiejskim. Co ważne już na chwilę obecną skępska aglomeracja spełnia wymogi określone w prawie wspólnotowym. Odbiornikiem zanieczyszczeń jest wybudowana w latach dziewięćdziesiątych biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków, która została zmodernizowana i rozbudowana, a jej przepustowość podwojona. Pomimo upływu lat działa ona nadal doskonale i bezawaryjnie, a poziom oczyszczania ścieków jest bardzo wysoki.

Gmina Skępe posiada jeden z najbardziej rozwiniętych pod względem długości systemów dróg na terenie powiatu. Dlatego też ten element infrastruktury technicznej jest przedmiotem nieustannych inwestycji. W okresie ostatnich 25 lat wybudowano, przebudowano, zmodernizowano lub wyremontowano kilkadziesiąt kilometrów dróg, również na terenie miasta.

Ważnym elementem Skępego jest sport. Na terenie gminy działa klub sportowy z wieloma sekcjami, jednakże z ukierunkowaniem na piłkę nożną. Dlatego też rozwój infrastruktury sportowej był i jest ważnym elementem działań inwestycyjnych. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej została gruntowanie zmodernizowana zyskując m.in. wydajny system grzewczo-klimatyzacyjny oraz nową, przyjazną dla użytkowników podłogę. W ramach programu ,,Orlik” wybudowano kompleks boisk sportowych obejmujących boiska do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne. Obiekty te są intensywnie wykorzystywane zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych, a zajęcia na nich prowadzi zatrudniony przez gminę animator sportu.

Staramy się również inwestować w obiekty edukacyjne. wszystkie placówki szkolne i przedszkolne zostały poddane termomodernizacji, a przedszkole w Wiosce modernizacji i rozbudowie na bazie posiadanych zasobów. Wszystkie placówki zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, w tym sprzęt teleinformatyczny.

Realizacja tych wszystkich inwestycji nie byłaby możliwa bez systematycznego pozyskiwania środków zewnętrznych, takich jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz środków pochodzących z funduszy europejskich. I tutaj samorząd Skępego ma powody do dumy. W latach 2004-2014  ilość pozyskanych środków unijnych na jednego mieszkańca plasowały nas na drugim miejscu w Powiecie Lipnowskim, zaś w latach 2014-2019 pozwoliła nam dzierżyć palmę pierwszeństwa wśród gmin naszego Powiatu.

W tej uroczystej chwili chciałbym podziękować wszystkim za wspólne świętowanie, tym którzy tworzyli historię – zarówno przed uzyskaniem statusu miasta, jak i po nadaniu praw miejskich. Wyrażam szczególną wdzięczność tym, którzy pracowali i pracują na rzecz społeczności naszego miasta.

Dziękuję Przewodniczącym Rad oraz Radnym Rady Miejskiej wszystkich kadencji, że mimo różnic zdań, pracowaliście i pracujecie dla dobra mieszkańców naszej gminy.

Dziękuję burmistrzom, zastępcom burmistrza, sekretarzom, skarbnikom oraz wszystkim pracownikom pracującym na rzecz naszych mieszkańców.

Dziękuję Urzędom Wojewódzkiemu, Marszałkowskiemu, samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom, proboszczom naszych parafii, przedsiębiorcom i firmom działającym w naszym mieście za współpracę dla dobra jego mieszkańców.

Spoglądamy w przyszłość i szukamy odpowiedzi, jakie działania należy jeszcze podjąć, aby Skępe było Miastem na miarę oczekiwań jego mieszkańców. Wiemy dobrze, że działalność inwestycyjna samorządu nigdy się nie kończy, a potrzeby mieszkańców rosną, dlatego też nadal będziemy podejmować różnorakie działania inwestycyjne o szerokim spektrum, obejmujące m.in. przebudowę dróg, tak aby podnosić standard życia mieszkańców oraz budować pozycję i prestiż gminy na arenie lokalnej i regionalnej.

Jest dla mnie zaszczytem, a zarazem napawa mnie dumą fakt, że mogę pełnić z woli mieszkańców funkcję Burmistrza w gminie, której częścią jest tak niezwykła miejscowość. Miasto Skępe. Bogate przyrodą, historią, kulturą i wspaniałymi ludźmi.

Dlatego też na koniec trzeba zadać sobie pytanie: Czy warto było starać się o przywrócenie Skępemu statutu Miasta? W moim głębokim przekonaniu odpowiedź brzmi: tak. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi za wygłoszone przemówienie. Proszę o zabranie głosu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Pkt 4

Przemówienia zaproszonych gości.

Pan Jan Krzysztof Ardanowskiego

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe, Szanowne władze, wszyscy zaproszeni goście. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę uroczystość. Ja mam również na terenie gminy i miasta wielu przyjaciół i kolegów, to jest oczywiste, bo chodziłem do Szkoły w Lipnie więc tutaj wielu z nas pewnie tę szkołę dobrze wspomina. Proszę Państwa, historia Skępego przecież nie zaczęła się 25 lat temu. To jest wielowiekowa historia ważnego ośrodka na Ziemi Dobrzyńskiej, który poniósł karę tak jak setki innych miast w Polsce, za udział w Powstaniu Styczniowym. Rosjanie zlikwidowali prawa miejskie, które wiązały się z pewnymi przywilejami, z prawem handlu, targu i różnego rodzaju innymi korzyściami. Zlikwidowali to w bardzo wielu miastach w Polsce. To była kara za patriotyczną postawę mieszkańców Skępego i tych innych miast, które praw miejskich zostały pozbawione. Skępe jest znane w Polsce wielu milionom ludzi głównie ze względu na Klasztor, na Matkę Boską Skępską, na te kompanie, które kiedyś tu przychodziły i w dalszym ciągu są tysiące turystów, wiernych, pątników, którzy odwiedzają. Zresztą u mnie w domu na poczesnym miejscu również stoi figurka Matki Bożej Skępskiej, którą dopiero po wiekach odsłonięto z tej srebrnej sukienki. Okazało się, że to jest rzeźba pięknej, młodej dziewczyny brzemiennej, będącej w ciąży. Patronki kobiet i rodzin pragnących mieć potomstwo. Wielu ludzi właśnie Skępe z tym kojarzy, ale przecież nie tylko historią, nie tylko tym miejscem kultu, szczególnym dla Mazowsza, dla Ziemi Dobrzyńskiej, Skępe jest związane. To jest Miasto, które słusznie odzyskało należne prawa, które rozwija się dobrze. Mówił o tym Pan Burmistrz, nie będę tego powtarzał, ale to jest duża umiejętność, również w tym trudnym, coraz bardziej oszalałym świecie konfliktów, wyzwisk, różnego rodzaju animozji, umieć kierować dobrze samorządem, pozyskiwać zarówno środki zewnętrzne, jak również tak gospodarować, żeby również własnymi zasobami wiele rzeczy realizować. Jestem członkiem koalicji, która chce bardzo mocno wesprzeć jakość życia właśnie w Polsce, która kiedyś była określana jako Polska prowincjonalna. Ja jestem z Ziemi Dobrzyńskiej, więc to mnie dotyczy również bardzo mocno. Nie tylko rozwój w wielkich miastach, wielkich metropoliach, znacznie większych niż nawet te miasta, które nam się wydają duże takie jak Toruń czy Bydgoszcz. Tam był planowany rozwój. A my chcemy poprzez również środki z różnego rodzaju funduszy, o których Pan Burmistrz wspominał, poprzez przekierowanie polityki, żeby Polacy wybierali sobie miejsce do życia tam gdzie chcą, tam gdzie są ich korzenie, gdzie jest rodzina, gdzie są groby bliskich. Czy tam gdzie w ramach różnych związków rodzinnych chcemy osiąść, żeby tam również można było realizować wszystkie swoje aspiracje życiowe, żeby tam można było czuć się szczęśliwym, człowiekiem spełnionym, a nie tylko emigrować, uciekać do wielkich miast. Szalenie ważne jest wykorzystanie zasobów endogennych, tych zasobów, które historycznie na danym terenie są. To dotyczy nie tylko Skępego, ale przecież wielkim osiągnięciem było wybudowanie oddanej w 38 roku linii kolejowej. To było ogromne osiągnięcie Drugiej Rzeczypospolitej. Ta linia musi być całkiem inaczej wykorzystana, są podejmowane działania by ta komunikacja, która została przywrócona do Torunia, była częstsza, żeby ona cały czas właściwie pozwalała komunikować się w odpowiednich porach dnia czy doby z Toruniem, który jest w jaki sposób ośrodkiem takim tutaj nadającym pewien ton, gdzie wiele rzeczy się dzieje. Jest to jedna ze stolic naszego województwa. Znakomite również położenie komunikacyjne przy ważnej trasie. Ważnej trasie, która troszkę straciła na znaczeniu kiedy autostrady powstały, ale to była jedna z ważniejszych dróg w Polsce. Położenie, o czym Pan Burmistrz również wspomniał. Znakomita przyroda, jeziora, lasy. Może to nie są tereny szczególnie dobre dla rolnictwa i mówię to jako rolnik. Część gminy to są gleby słabe. Tu nigdy nie było łatwo rolnikom, a mimo to tu również funkcjonowało dobre rolnictwo. I funkcjonuje dobre rolnictwo. To również należy wspierać, bo to jest wartość sama w sobie, a może szczególnie teraz wojna na Ukrainie to podkreśla wyjątkowo mocno. Szczególnie trzeba cenić pracę rolników i żywność, którą mamy. Nie ma bezpiecznego kraju, który nie ma swojej żywności. To jest również element rozwojowy, to jest element, który daje dochody, daje miejsca pracy, dlatego warto na ten cały łańcuch spożywczy, żywnościowy rolników, producentów, przetwórców, handlu też patrzeć łaskawym okiem. To jest również konieczne wsparcie ze strony samorządu i środków rządowych. Jestem przekonany, że Skępe godne swojej wielkiej historii, będzie się rozwijało dobrze, ale i tym zakończę, szalenie ważne są pieniądze, środki, fundusze, ale jest coś dużo ważniejszego. Poczucie wspólnoty. Poczucie, że jesteśmy u siebie i od nas zależy jaką przyszłość będziemy kształtowali. My się możemy różnić i tu w Skępem i w Polsce, co do kształtu Polski, co do kierunków, zmian, tempa tych zmian, ale musimy i to jest najważniejsze żebyśmy przetrwali jako naród, przy różnych zagrożeniach międzynarodowych, które niestety mogą być bardzo realne, jeżeli chcemy przetrwać to musimy się czuć Polakami. Zintegrowanymi w wspólnotę. Lokalną wspólnotę i wspólnotę ogólnopolską, wspólnotę narodową. Cała reszta, spory w historii, one się nie liczą. Czy przetrwamy będzie zależało od tego czy będziemy czuli się wspólnotą wokół pewnych wartości zintegrowaną. Również tu w Skępem, wokół tych wartości, które przez wieki nas Polaków kształtowały. Życzę wszystkiego dobrego. Dobrego rozwoju, kolejnych Jubileuszy. Ksiądz Biskup dzisiaj w Kościele stwierdził, że nie wiadomo ilu z nas jeszcze tych następnych Jubileuszy okrągłych doczeka. Oby Pan Bóg był łaskawy, ale to będą młodzi, to będą nasze dzieci, nasze wnuki te Jubileusze obchodziły. Ważne abyśmy umieli ich dobrze do życia, do życia zgodnego z wartościami, z patriotyzmem przygotować. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Dziękuję bardzo Panu Posłowi za interesujące przemówienie, proszę o zabranie głosu Wicewojewodę Kujawsko – Pomorskiego Pana Józefa Ramlau.

Pan Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau.

 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, mieszkańcy Skępego, którzy na co dzień budujecie pomyślność waszej małej ojczyzny. Szanowni zaproszeni goście, którzy wspieracie mieszkańców Skępego i samorząd w tym jakże chwalebnym dziele. Zwracam się do was, z nie ukrywam, pewnego rodzaju tremą, ponieważ dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy uroczysty przebieg tego XXV-lecia aktu sprawiedliwości dziejowej, bo tak jak powiedzieli moi Szanowni Przedmówcy, prawa miejskie Skępemu odebrano w ramach represji. Represji po Powstaniu Styczniowym. Był to rewanż zwycięskich okupantów, zaborców, którzy ukarali w ten sposób, czy chcieli ukarać, za patriotyczną postawę mieszkańców Skępego. Wiem Szanowni Państwo, że jesteście świadomi, że przyszło Wam być spadkobiercami tej chwalebnej tradycji. Wiele można by wymówić o tym, bo Skępe przecież jest, co tu dużo mówić, duchową stolicą naszej Ziemi Dobrzyńskiej. Też jestem przecież Dobrzyniakiem. I to już od wielu, dziewięciu pokoleń moja rodzina jest z Ziemią Dobrzyńską związana. Pan Burmistrz z uzasadnioną dumą mówił o współczesności i o planach na przyszłość jakie samorząd ma wobec mieszkańców Gminy Skępe, Miasta Skępego, aby uczynić życie mieszkańców szczęśliwszym, lepszym i bardziej dostatnim. Jako przedstawiciel rządu deklaruję Panie Burmistrzu, na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń i znakomitej współpracy, dalszą wolę współpracy i deklaruję, że będziemy na tyle, na ile to jest możliwe, nadal wspierać Wasze dobre plany i ten dynamiczny rozwój, który jest w ostatnim czasie udziałem samorządu Skępego i tym samym jego mieszkańców. Jako taki materialny dowód, może mało praktyczny, ale tego dzisiejszego uroczystego dnia, który na pewno na długo zapamiętamy, proszę Panie Burmistrzu o przyjęcie tego drobnego upominku. Myślę, że Pan gdzieś tam na ścianie znajdzie dla niego odpowiednie miejsce. Życzę dalszego dynamicznego rozwoju. Wszystkiego dobrego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Dziękuję bardzo Panu Wicewojewodzie za wystąpienie. Dołączył do nas kolejny gość. Ojciec Ekspedyt Robert Osiadacz Proboszcz Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Skępskiej i Drodzy Państwo jeszcze chciałbym przywitać seniora na tej sali, Honorowego Mieszkańca Skępego Pana Feliksa Smyka, lat 98. Uznanie, szacunek i życzenia wielu, wielu lat zdrowia. Poproszę teraz o zabranie głosu Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panią Anetę Jędrzejewską. Bardzo proszę.

Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pani Aneta Jędrzejewska.

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Drodzy zaproszeni goście, Drodzy mieszkańcy Skępego. Po 130 latach, w 1997 roku Skępe odzyskuje prawa miejskie. Dzisiaj obchodzimy XXV-lecie tej pięknej daty, wyjątkowej daty dla wszystkich mieszkańców tego miasta. I bardzo się cieszę, że mogę w tej uroczystości uczestniczyć. Bardzo się cieszę, że tak uroczyście obchodzicie ten Jubileusz, bo Jubileusz to wzmacnianie tożsamości. To wzmacnianie więzi międzyludzkich, a przecież wszyscy doskonale wiemy, że tożsamość to nie budynki, przedmioty, rzeczy, a ludzie. Ludzie, którzy to Miasto budowali dom po domu, ulica po ulicy. Ludzie, którzy dbają o doskonały klimat. Ludzie, którzy dbają o patriotyzm, o kulturę, o to żeby mieszkańcom tej ziemi żyło się tutaj jak najlepiej. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni na wasze ręce, bo Wy jesteście wybrani przez każdego mieszkańca tego Miasta, chciałabym podziękować i pogratulować tego, że mieszkający tutaj ludzie są ludźmi wyjątkowymi, że dbają o to żeby rozwijało się to Miasto, że dbają i wspomagają władze tego Miasta, że dbają o to żeby dodawać sił wszystkim tym, którzy podejmują decyzje. Dzisiaj Ksiądz Biskup na kazaniu mówił o tym, o misji, o służeniu, o oddaniu. I wsłuchując się w te słowa myślę, że każdy samorządowiec, taki z krwi i kości, jest takim służącym. Służącym tym, którzy go wybrali. I to nie w takim znaczeniu, że, że jest to, jest to rzecz, która ujmuje, że odejmuje nam pewnych rzeczy. Myślę, że jest to wyróżnienie, bo to żeby służyć naszym mieszkańcom, dobrze służyć, to jest niesamowita, niesamowita wartość. I mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy pracują na rzecz mieszkańców Skępego, Gminy Skępe, będą służyli i robili to jak najlepiej. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący moje życzenia i gratulacje kieruję również od kolegów samorządowców, od mojego Wójta Pana Andrzeja Szychulskiego, od kolegi Wójta z Chrostkowa Pana Mariusza Lorenca, żeby nie przedłużać tej pięknej uroczystości, a żebyśmy mogli być ze sobą, żebyśmy mogli rozmawiać, żebyśmy ten czas wykorzystali bardzo owocnie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego na kolejne lata, a ja ze swojej strony gwarantuję, że jako przedstawiciel władz Wojewódzkich będę nadal współpracować. I za tą współpracę dotychczasową bardzo, bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję. Panie Burmistrzu proszę przyjąć również pamiątkowy grawerton, który będzie przypominał o tym przepięknym Jubileuszu, a również motywował do pracy na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Dziękujemy bardzo za życzenia Pani Marszałek i Panom Wójtom zaprzyjaźnionych gmin naszego Powiatu i Panu Gliszczyńskiemu reprezentującemu Panią Poseł Annę Gembicką. Bardzo proszę kto z gości dzisiejszego spotkania chciałby jeszcze zabrać głos? Pani Wicestarosta Maria Kulig. Bardzo proszę.

Wicestarosta Powiatu Lipnowskiego Pani Maria Kulig.

Na wstępie chciałabym serdecznie powitać Pana Wojewodę, Pana Burmistrza, wszystkich Przewodniczących, Zastępców, Skarbników, przede wszystkim komendantów naszych służb oraz mieszkańców. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. W imieniu Pana Starosty Lipnowskiego będę miała zaszczyt przeczytać list gratulacyjny. ,, Mieszkańcy miasta Skępe, na ręce Pana Piotra Wojciechowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Skępe i Pana Janusza Kozłowskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem z okazji XXV-lecia Odzyskania Praw Miejskich przez Miasto Skępe i powrotu do grona liderów lokalnego rozwoju, pragnę przekazać za Państwa pośrednictwem najserdeczniejsze życzenia i gratulacje mieszkańcom oraz całej społeczności Skępego. 25 lat temu, 25 lat skończył się okres nadzwyczajnej kary jaką Skępe i jego mieszkańcy poniosło za wspieranie niepodległości, za patriotyczną postawę wobec ucisku i zaborczego jarzma, tracąc należny tytuł miasta. Od ćwierć wieku na nowo będąc na mapie miast Polski dążycie nie tylko do dorównania poprzednim pokoleniom, ale pokazujecie ogromne zaangażowanie i dynamikę w dążeniu do rozkwitu społecznego i gospodarczego w Waszej małej ojczyzny. Pragnę za te działania i zaangażowanie na rzecz Miasta Skępego serdecznie podziękować, ponieważ otwartość samorządu na potrzeby mieszkańców i inwestorów są motorem rozwoju gminy, a on jest najlepszą formą promocji regionu. Mam nadzieję, że uda się pomyślnie zrealizować Państwu wszystkie zaplanowane zamierzenia, a zadowolenie mieszkańców będzie największą nagrodą za tą, za ten wysiłek. Z najlepszymi życzeniami Krzysztof Baranowski Starosta, Starosta Lipnowski". Ja do tych życzeń się także przyłączam i życzę wszystkiego najlepszego wszystkim mieszkańcom, a samorządom w dążeniu dużo sił i Panie Burmistrzu gratulacje za wspaniałe wyniki inwestycyjne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Dziękujemy bardzo Pani Wicestaroście i pozdrawiamy Pana Starostę Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego. Proszę o kilka słów Pana Jerzego Kowalskiego Członka Zarządu Powiatu Lipnowskiego i Dyrektora Naszej Biblioteki Publicznej. Bardzo proszę.

Członek Zarządu  Powiatu Lipnowskiego Pan Jerzy Kowalski

Szanowni Państwo, ja może tak troszeczkę sentymentalnie, ale wiadomo, że dla wszystkich, którzy tutaj, których korzenie są w Skępem to każde wydarzenie, każda wzniosła uroczystość i ta codzienność, no jest miła sercu. I w tym momencie odczytam może wcześniej przygotowany przeze mnie list. ,,Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu z okazji XXV Rocznicy Odzyskania Praw Miejskich przez Skępe, obecnym władzom samorządowym, jak i tym, które również w przeszłości dla dobra lokalnego, w imieniu mieszkańców budowały nasze Miasto, nasz wspólny dom. Wszystkim osobom, dla których Skępe jest w sercu zawsze najbliższym miejscem na świecie, składam serdeczne gratulacje, wyrazy wdzięczności i uznania za każdy nawet najdrobniejszy wkład w rozwój naszej małej i ukochanej ojczyzny. W duszu, w duchu naszych marzeń o dobrym bezpiecznym jutrze, niech rozwija się Miasto i Gmina Skępe na gruncie historii i dążeń przodków, niesione na ich ramionach do teraźniejszości. Zaś na doczesnych skrzydłach naszej wspólnej pracy i pragnień niech, niech będzie dalej budowane i przekazywane jako nasza spuścizna ku przyszłości, dla dobra mieszkańców miasta, gminy, regionu i kraju. Tego nam wszystkim i tym współcześnie żyjącym i tym, którzy będą po nas, życzę z szacunkiem i umiłowaniem Skępego, naszej małej ojczyzny. Jerzy Kowalski Członek Zarządu Powiatu Lipnowskiego Radny, Radny Rady Powiatu w Lipnie i Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem. Dziękuję. I może poproszę Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Dziękuję bardzo Panu Jerzemu Kowalskiemu. Bardzo proszę o zabranie głosu Panu, Pana Krzysztofa Markiewicza Prezesa, jak mówiłem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Bardzo proszę.

Prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Pan Krzysztof Markiewicz

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście zaproszeni na dzisiejszą uroczystość, w imieniu Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP pragnę podziękować za to zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. 25 lat z jednej strony to jest przywrócenie oczywiście praw miejskich dla Skępego, z drugiej strony jest to oczywiście też i nobilitacja dla naszego miasta. Mogę tak powiedzieć, ponieważ mieszkam już tutaj kilkadziesiąt lat, chociaż nie urodziłem się w Skępem, bo ponoć istnieje takie rozumienie całej sytuacji, że ten prawdziwy mieszkaniec Skępego to ten, który się urodził na górce. Ja niestety w Lipnie, obok, ale czuję się jednak mieszkańcem Skępego, ponieważ mieszkam tutaj bardzo długo. Miałem również okazję przez wiele lat dokumentować to wszystko o czym mówił Pan Burmistrz w swoim przemówieniu, a więc pojawiły się artykuły i również wiele set zdjęć dokumentujących te wydarzenia. Mój przyjaciel zawsze mówi: ,,Pamiętaj żeby wstęp Twojego przemówienia był jak najbliżej końca". W związku z tym nie chcę przedłużać, ale pragnę życzyć Panu Burmistrzowi, Panu Przewodniczącemu, Radzie jak i również wszystkim mieszkańcom Skępego, by to Miasto rozwijało jak najlepiej w przyszłości, bo w przyszłości przecież jest to co jest najbardziej istotne, a żeby to wszystko jednak działo się tak jak powinno, to pozwoliłem sobie na drobny upominek dla Pana Burmistrza. Powiem od razu, jest to wieczne pióro. I specjalnie wręczam to Burmistrzowi, żeby podpisywał same najlepsze decyzje, dokumenty, plany, projekty, które będą służyły Miastu i Gminie oraz mieszkańcom Skępego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Dziękujemy bardzo Panu Prezesowi. Bardzo proszę, kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos?

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Pan Piotr Wojciechowski

Jeszcze na zakończenie tego wspaniałego Jubileuszu będą występy dzieci. Dzieci, młodzieży z naszej Szkoły Podstawowej. Ja dobrze wiem, że to będą piękne, ładne występy, które jeszcze bardziej umilą te dzisiejsze święto, ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie życzenia, które zostały skierowane tutaj na moje ręce na, ręce Pana Przewodniczącego. Tak jak powiedziałem, praca w samorządzie to praca zbiorowa i wszystkie osiągnięcia, które są realizowane, wykonywane dla mieszkańców, to też jest bardzo dobra współpraca z Radą Miejską, z Radnymi tej Rady, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Owocem tej dobrej współpracy są wszelkiego rodzaju inwestycje wykonywane dla dobra i potrzeb naszych mieszkańców. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować, jest obecny Proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny i chciałbym bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą Mszę Świętą w Klasztorze. Ja już dziękowałem Księdzu Biskupowi, ale bardzo serdecznie również dziękuję tutaj, na ręce Proboszcza Ekspedyta, jak również Proboszcza w parafii Miłosierdzia Bożego. Bardzo serdecznie dziękuję. I bardzo sobie cenimy tutaj i cenię współpracę z obydwoma parafiami i proboszczami, dla dobra oczywiście mieszkańców, bo oni pracują dla dobra wspólnoty swojej, ale wspólnota każdej parafii to mieszkańcy Skępego. Mieszkańcy naszej gminy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za obecność wszystkim. Panu Posłowi, Panu Wojewodzie, Pani Marszałek, swoim kolegom z sąsiednich gmin. I tak jak powiedział mój kolega z Lipna, sąsiedzi zawsze jakoś dobrze z sobą żyją. I za te słowa Andrzeju bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym również podziękować za przygotowanie tej uroczystości pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na czele z Panią Kierownik, bo to też wkład ich i praca. I na koniec bardzo serdecznie dziękuję młodzieży i dzieciom, które będą występować pod kierunkiem Pani Danuty Bombalickiej. Myślę, że nikogo nie ominąłem, a jak ominąłem to i tak życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, jak najczęstszego pobytu w pięknym Skępem i jego okolicach. Nie tylko z racji tego wspaniałego Jubileuszu, ale zapraszamy zawsze do Skępego. I myślę, że też tak jak było powiedziane, Skępe to wspaniali mieszkańcy, którym też bardzo serdecznie dziękuję za pewnego rodzaju sugestie, wskazania i rady. Dziękuję bardzo serdecznie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski

Dziękujemy jako Rada również Panu Burmistrzowi za podziękowania.

Pkt 12

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski zakończył posiedzenie słowami:

ZAMYKAM XLIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VIII kadencji zakończono.

Protokolant
Ewa Godlewska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski