Skępe, dnia 21.11.2022r.

UMIG-OŚ.6220.16.1.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póź. zm. ), oraz przepisu  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z póź. zm.) w związku z wnioskiem pełnomocnika Mariusza Kanigowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczekarzewo, na działce ewidencyjnej nr 2046/14, obręb nr 0012: Szczekarzewo, gmina Skępe, powiat Lipnowski”

zawiadamia się strony o:

wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień organów współdziałających w wydaniu decyzji tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe,

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Skępe

 na okres 14 dni.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski


Skępe, dnia 15.12.2022r.

UMIG-OŚ.6220.16.5.2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z póź. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 16.11.2022 r. na wniosek Pełnomocnika Mariusza Kanigowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczekarzewo, na działce ewidencyjnej 2046/14, obręb Nr 0012 Szczekarzewo, gmina Skępe, powiat Lipnowski”.

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.16.4.2022 z dnia 15.12.2022 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sekretarz

Zbigniew Małkiewicz


Skępe, dnia 30.12.2022r.

UMIG-OŚ.6220.16.7.2022

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 – z póź. zm.), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 16.11.2022 r. na wniosek  Pełnomocnika Mariusza Kanigowskiego  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczekarzewo, na działce ewidencyjnej nr 2046/14, obręb Nr 0012 Szczekarzewo, gmina Skępe”,

wydane zostało postanowienie znak: UMIG-OŚ.6220.16.6.2022 z dnia 30.12.2022 r. o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, w godzinach urzędowania, pokój nr 16 (I piętro), tel.: 54 287 85 33.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. powołanej  w preambule zawiadomienia, na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski