Uchwała Nr XLVII/331/2022
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal, stanowiący własność Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 24,08 m2 mieszczącego się na parterze budynku Urzędu  Miasta i Gminy w Skępem przy ul. Kościelnej 2 na okres 3 lat, tj. od 01 grudnia 2022 roku do 30 listopada 2025 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski