Uchwała Nr XLVII/332/2022
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Gminą Miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 10 ust 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549, poz. 1768) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Miasta i Gminy Skępe przez Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu prowadzone przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 47 w Grudziądzu.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawarcia porozumienia od dnia 01.01.2023 r. na czas nieokreślony, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, które określi szczegółowo warunki realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski