UCHWAŁA Nr XII/68/2007

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 6 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Skępe na 2007 rok.      

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt 9, lit. „d”  i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 165 ust. 2, art. 179 i art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). uchwala się, co następuje:

 

§ 1 . W uchwale Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2007 rok (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 16, poz. 238 z 13 lutego 2007 r.) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 17 stycznia 2007 r.

- Zarządzeniem Nr 5/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 lutego 2007 r.

- Uchwałą Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2007 r.

- Zarządzeniem Nr 9/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2007 r.

- Uchwałą Nr VI/37/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2007 r.

- Zarządzeniem Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 maja 2007 r.

- Uchwałą Nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 czerwca 2007 r.

- Zarządzeniem Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 czerwca 2007 r.

- Uchwałą Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 lipca 2007 r.

- Uchwałą Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 lipca 2007 r.

- Zarządzeniem Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 lipca 2007 r.

- Zarządzeniem Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 sierpnia 2007 r.

- Uchwałą Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2007 r.

- Zarządzeniem Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 września 2007 r.

- Zarządzeniem Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 września 2007 r.

- Uchwałą Nr XI/61/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 października 2007 r.

- Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 22 października 2007 r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:

1.       Dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 18.655.872 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 (zwiększenie o kwotę 142.840 zł).

2)   § 2 otrzymuje brzmienie:

1.       Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.606.546 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 (zmniejszenie o kwotę 448.119 zł).

2.       Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem
nr 3 (3a-zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3.       Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w wysokości 37.623 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3)   § 3 otrzymuje brzmienie:

         1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.950.674 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 928.619 zł.

b) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.361.817 zł.

c) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
w wysokości 660.238 zł.

          2. Przychody budżetu w wysokości 3.584.243 zł., rozchody w wysokości 633.569 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały (zadania zlecone gminie)

5)  Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 7. otrzymuje brzmienie: „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych” na łączną kwotę – 17.900 zł.

 

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska