Skępe, dn. 13.12.2022 r.

Rada Miejska w Skępem

Ul. Kościelna 2,

87-630 Skępe

ROR.0012.6.94.2022

Pan/i/

Wg. rozdzielnika

87-630  S k ę p e

           

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r.,  poz. 559, ze zm.)

zapraszam

na  posiedzenie Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Rady Miejskiej w Skępem pod przewodnictwem Pana Ryszarda Szewczyka, które odbędzie  się  w  dniu  13 grudnia 2022 roku tj. wtorek o godz. 14:30 w Sali nr 12 Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Projekt porządku posiedzenia:

1.    Sprawy organizacyjne:

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

c)    przyjęcie porządku obrad;

2.    Omówienie wykonania inwestycji objętych gwarancją.

3.    Omówienie realizacji inwestycji bieżących.

4.    Wolne wnioski i zapytania.

5.    Zakończenie.

 

z up. Przewodniczącego Komisji

Ewa Godlewska