ZARZĄDZENIE NR 78/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘP
E
z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania składu komisji opiniującej wnioski nauczycieli
w sprawie przyznania im pomocy zdrowotnej

Na podstawie art. 72 ust.1 i 4 oraz art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762; Dz. U. z 2022 r., poz. 935, poz. 1116 i poz. 1700) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję doradczą, której zadaniem będzie zbadanie i zaopiniowanie wniosków złożonych przez nauczycieli szkół i przedszkoli o przyznanie pomocy zdrowotnej, w następującym składzie:
1. Pani Mirosława Krasińska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Gustawa
Zielińskiego w Skępem,
2. Pani Anna Smolińska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Wólce,
3. Pani Anna Sobocińska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Czermnie,
4. Pani Bożena Grębocka – przedstawiciel Publicznego Przedszkola im. Ewy
Szelburg – Zarembiny w Skępem,
5. Pani Alina Skibicka – przedstawiciel Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami”,
6. Pani Marzena Markiewicz – przedstawiciel ZNP,
7. Pan Ireneusz Jędrzejewski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
8. Pani Magdalena Elwertowska – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.
§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 1 grudnia 2021 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Zdrowia i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Skępe
Krzysztof Jaworski