UCHWAŁA Nr XII/70/2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  Samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.    Rada Miejska w Skępem postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 928.619 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania pn:

Modernizacja SUW Wólka - budowa studni głębinowej                            - kwota   40.000 zł

Budowa drogi Wioska – Jarczewo                                                  - kwota 260.000 zł

Modernizacja drogi w miejscowości Likiec                                   - kwota 120.000 zł

Modernizacja ul. Rybackiej                                                                              - kwota   62.000 zł

Modernizacja drogi Wólka – Likiec                                                - kwota 162.000 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                            - kwota   68.000 zł

Zakup budynku po byłym kinie                                                                      - kwota   86.619 zł

Budowa sieci wodociągowej Łąkie-Narutowo-Jarczewo-Kierz  - kwota 110.000 zł

Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wioska                - kwota   20.000 zł

 

§ 2.      Na zabezpieczenie kredytu proponuje się: zabezpieczenie wekslowe (weksel in blanco).

 

§ 3.  Zobowiązanie określone w § 1 zostanie w całości pokryte z podatku od nieruchomości stanowiącego dochód gminy zabezpieczony w budżecie.

 

§  4.     Ustala się okresy spłat kredytu w następujących wysokościach w latach:

 

      2008   -   154.810 zł                                2011   -   154.810 zł

      2009   -   154.810 zł                                2012   -   154.810 zł

      2010   -   154.810 zł                                2013   -   154.569 zł

 

§ 5.  Traci moc uchwała nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 czerwca 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska