UCHWAŁA Nr XII/ 74 /2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  6 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie: stawek za

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) oraz  art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r.  Nr 9 poz.43 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

 

                        § 1. Określa opłatę za zużycie 1 m3 wody z wodociągu miejskiego w Skępem oraz
z wodociągu wiejskiego w Kukowie i Wólce na 2008 r. w wysokości 1,47 zł + VAT.

 

                        §  2. 1. Określa opłatę za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej na 2008 rok
w wysokości 1,96 zł + VAT za 1 m3 ścieków przyjmując do obciążenia zrzut ścieków :

1)                     w ilości 80% w stosunku do pobranej wody na cele socjalno-bytowe,

2)                     w ilości 100 % w stosunku do pobranej wody na cele przemysłowe.

2. Określa opłatę za odprowadzanie ścieków dowożonych do punktu zlewnego
w oczyszczalni w wysokości 2,50 zł za 1 m3 + VAT.

 

                        §  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

                        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska