UCHWAŁA Nr XII/ 76  /2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia  6 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
[1] w związku z art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach  i opłatach lokalnych1)
[2] (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844[3]) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr  47, poz.557) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (MP Nr 76, poz.813) uchwala się, co następuje :

§ 1.  Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

   1)   od samochodu ciężarowego od dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  625 zł

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.048 zł

c)   powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.264 zł

 

2)    od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

 

mniej niż

 

 

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

 

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

 

 

Dwie osie

12

13

1.260

1.320

13

14

1.260

1.320

14

15

1.260

1.320

15

 

1.260

1.320

Trzy osie

12

17

1.320

1.650

17

19

1.320

1.650

19

21

1.320

1.650

21

23

1.320

1.650

23

25

1,320

1.650

25

 

1.320

1.650

Cztery osie

12

25

1.520

2.310

25

27

1.520

2.310

27

29

1.520

2.310

29

31

1.520

2.575

31

 

1.520

2.575

3)   od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.375 zł

 

4)   od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)   równej 12 ton do 36 ton włącznie

b)  powyżej 36 ton

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

 

mniej niż

 

 

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

 

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

 

 

Dwie osie

12

13

1.260

1.320

13

14

1.260

1.320

14

15

1.260

1.320

15

 

1.260

1.320

Trzy osie

12

17

1.320

1.650

17

19

1.320

1.650

19

21

1.320

1.650

21

23

1.320

1.650

23

25

1,320

1.650

25

 

1.320

1.650

Cztery osie

12

25

1.520

2.310

25

27

1.520

2.310

27

29

1.520

2.310

29

31

1.520

2.575

31

 

1.520

2.575

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

ciągnik siodłowy + naczepa;

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

 

 

 

Stawka podatku  (w złotych)

 

 

 

nie mniej niż

 

 

 

 

 

mniej niż

 

 

 

oś jezdna ( osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równoważne

 

 

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

 

 

 

 

Dwie osie

 

12

18

1.080

1405

18

25

1.080

1.405

25

31

1.080

1.405

31

 

1.620

1.990

 

Trzy osie

 

12

40

1.780

1.990

40

 

1.840

2.580

 

5)   od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 495 zł

 

6)  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

 

 

Stawka podatku (w złotych)

 

 

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Jedna oś

12

18

605

825

18

25

605

825

25

 

605

825

Dwie osie

12

28

935

1.433

28

33

935

1.433

33

36

935

1.433

36

38

1.212

1.785

38

 

1.212

1.785

Trzy osie

12

38

1.100

1.543

38

 

1.100

1.543

 

   7)   od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz roku produkcji:

a)   mniejsze niż 30 miejsc

rok produkcji do 1995 r. - 1365 zł

rok produkcji od 1996 r. - 1320 zł

b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc

rok produkcji do 1995 r. - 1680 zł

rok produkcji od 1996 r. - 1653 zł

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218.

[2] 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)     dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)     dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[3]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2006 r. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828,i Nr 251, poz.1847