UCHWAŁA Nr  XII/ 78 /2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  6  listopada 2007 roku

 

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
[1] w związku z art.12, ust.9 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969)
[2] uchwala się, co następuje :

   

                § 1. Określa  się  tryb i  szczegółowe  warunki  zwolnienia od podatku  rolnego użytków  rolnych,  na  których  zaprzestano produkcji  rolnej,  zwanego  dalej  „zwolnieniem”.

 

                §  2. Zwolnienie następuje na pisemny wniosek podatnika, który powinien zawierać następujące dane:

1)       imię i nazwisko / nazwę podatnika,

2)       datę zaprzestania produkcji rolnej,

3)       okres na jaki zamierza się zaprzestać produkcji rolnej,

4)       położenie gruntu rolnego, na którym zaprzestano produkcji rolnej,

5)       nr działki, rodzaj i klasę oraz powierzchnię gruntu rolnego.

                § 3.1.  Zwolnienie od podatku rolnego przysługuje po spełnieniu następujących warunków:

1)       faktycznym zaprzestaniu uprawy,

2)       nie wykorzystywaniu gruntów na cele pastwiskowe,

3)       nie dokonywaniu zbiorów traw i siana z trwałych użytków zielonych,

4)       utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów (pozostawienie tzn. w czarnym ugorze lub dokonywanie oprysków chemicznych).

2. Warunki określone wyżej muszą być spełnione łącznie.

                        § 4. Fakt zaprzestania produkcji rolnej na gruntach określonych we wniosku oraz spełnienie przez podatnika warunków zwolnienia podlega kontroli, której dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

                § 5. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia organu podatkowego w terminie
14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

                § 6. W przypadku nie zgłoszenia zagospodarowania gruntu podatnik zostanie obciążony podatkiem rolnym na podstawie art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zmianami).

 

                § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

                § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825 i z 2007 r. Nr 109, poz.747