UCHWAŁA  Nr XII/ 79 /2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 listopada 2007 roku

 

w sprawie: powiadomienia skarbnika i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

 

                 Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 3 i 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) w związku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ((Dz.U. Nr 165, poz.1171 z późn.zm) uchwala się, co następuje :

 

 

                § 1.1. Powiadomić skarbnika i sekretarza Miasta i Gminy Skępe o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Skępem oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia..

 

2. Poinformować skarbnika i sekretarza Miasta i Gminy Skępe, że niezłożeni w terminie oświadczenia lustracyjnego powoduje z mocy prawa pozbawienie pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

 

3. Przekazać otrzymane oświadczenie niezwłocznie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

                § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

 

                § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska