UCHWAŁA Nr XII/ 80 /2007
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 6 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

 

 

       Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

 

 

                        § 1. 1.  Za uczestnictwo w pracach rady oraz za wykonywane czynności administracyjne zlecone przez organy Gminy dla inkasenta miasta Skępe i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta zryczałtowana oraz zwrot kosztów podróży służbowej w łącznej wysokości – 180,00 zł. za każdy miesiąc.

2. Diety zryczałtowane oraz zwrot kosztów podróży wypłacane są co kwartał, do
10-tego dnia każdego miesiąca – po zakończeniu kwartału – w kasie BS Skępe.

 

                                                      § 2.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

                            § 3. Traci  moc uchwała Nr II/16/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 06.12.2006 r.  w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

 

                  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 roku

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska