UCHWAŁA Nr XII/81/2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 listopada 2007 r.

 

w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Skępem.

 

 

                Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

 

                §1. Wyraża zgodę na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Skępem, zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 398/2 o powierzchni

 

                §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

                §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska