PROTOKÓŁ NR XII/V/2007

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 6 listopada 2007 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1430, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                    - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                            - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·           Andrzej Gatyński                                      - Burmistrz Miasta i Gminy;

·           Józef Sobociński                                       - Sekretarz;

·           Barbara Leśniewska                                  - Skarbnik                

·           Stanisław Jabłoński                                   - Kierownik ref. oświaty

·           Ryszard Gorzycki                                      - Insp. UMiG;

·           Dariusz Galek                                            - Radca prawny

 

XII Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni Rady Miejskiej (15) i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XI/V/2007 z dnia 12 października 2007 r.

 

Do protokołu XI sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono zwykłą większości głosów, przy jednym wstrzymującym się głosie.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad.

Do projektu porządku obrad odniósł się radny Zbigniew Paradowski. Zgłosił formalny wniosek o zdjęcie z projektu porządku obrad punktu 14 dot. podjęcia uchwały w spr. ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych należącym radnym oraz punktu 16 dot. podjęcia uchwały w spr. wynagrodzenia burmistrza. Jednocześnie poinformował, iż zgłoszony wniosek jest konsekwencją wcześniejszego spotkania radnych przed samymi obradami. Powiedział, że jest jeszcze czas na podjęcie tych uchwał w terminie późniejszym.

Przewodnicząca RM poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek w kolejności:

-          zdjęcie z projektu porządku obrad punktu 14 dot. podjęcia uchwały w spr. ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych należącym radnym. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

·       za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych,

·       głosów przeciwnych nie było,

·       wstrzymało się od głosu 2 radnych;

-          zdjęcie z projektu porządku obrad punktu 16 dot. podjęcia uchwały w spr. wynagrodzenia burmistrza. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów:

·       za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych,

·       głosów przeciwnych nie było,

·       wstrzymało się od głosu 5 radnych;

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad – po zdjęciu punktów: 14 i 16 - który w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie.

Burmistrz zgłosił sugestię do projektu porządku obrad, aby w zamian za zniesienie dwóch punktów dodać jego sprawozdanie z wykonania prac między sesjami.

Radni jednomyślnie przychylili się do zgłoszonej sugestii burmistrza.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie gminy Skępe na 2007 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, że w dochodach planuje się wzrost o kwotę 142.840 zł w związku z:

-          urealnieniem planu dochodów o kwotę 85.831 zł z uwagi na otrzymanie ponadplanowych dochodów;

-          urealnieniem planu dochodów z uwagi na otrzymanie z PFRON drugiej transzy rekompensaty utraconych dochodów podatkowych w wysokości 28.009 zł;

-          zwiększeniem planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Nadleśnictwa Skrwilno w wysokości 29.000 zł na remont drogi Czermno – Babie Ławy.

W wydatkach planuje się zmniejszenie o kwotę 448.119 zł w związku z:

-          urealnieniem planu wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na remont bieżący przepustów;

-          urealnieniem planu wydatków na zadania inwestycyjne:

·       budowa sieci wodociągowej: Łakie – Franciszkowo – Sarnowo – Gęstowarka – Moczadła – zmniejszenie o kwotę 201.164 zł,

·       budowa sieci wodociągowej: Łąkie – Franciszkowo – Radziochy – Lubówiec – Narutowo – Jarczewo – Kierz – Kobrzyniec Stary – Bógzapłać – wzrost o kwotę 90.000 zł,

·       modernizacja drogi w Likcu – wzrost o kwotę 120.000 zł,

·       przebudowa – modernizacja ul. Zielonej i ul. Jeziornej (zwiększony zakres robót o montaż krawężników) – wzrost o kwotę 10.000 zł,

·       budowa czteroboksowego garażu po byłej betoniarni (wykonanie dokumentacji)- wzrost o kwotę 10.000 zł,

·       adaptacja pomieszczeń SP w Narutowie na mieszkania – wzrost o kwotę 10.000 zł,

·       zakup działki dla OSP Skępe pod rozbudowę garaży i strażnicy – wzrost o kwotę 5.500 zł,

·       wykonanie oświetlenia na ul. Brzozowej – wzrost o kwotę 2.400 zł;

-          wprowadzeniem do budżetu na rok 2007 zadania budowy lokalnej infrastruktury informacyjnej – wzrost o kwotę 15.000 zł;

-          urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;

-          korektą planu wydatków w MGOPS;

-          urealnieniem planu wydatków na wniosek burmistrza;

-          zwiększeniem planu wydatków na wniosek dyrektorów szkół: SP Skępe – 10.000 zł (zakup oleju opałowego) i remont okien budynku filii w Łąkiem – 6.400 zł, Gimnazjum – 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli szkolnych do sali po siłowni;

-          zapewnieniem środków na prowadzenie dodatkowych zajęć WF w SP Skępe (42 godz. – kwota 1.270 zł) i Gimnazjum (28 godz. – kwota 830 zł);

-          urealnieniem planu wydatków na dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych;

-          zwiększeniem planu wydatków o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi Czermno – Babie Ławy (zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Nadleśnictwa Skrwilno);

-          urealnieniem planu zadań zleconych gminie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, że w budżecie na 2007 r. zostało zaplanowane i przyjęte przez radę następujące inwestycje:

-          budowa sieci kanalizacyjnej części ul. Kujawskiej (203.981 zł);

-          budowa sieci wodociągowej: Łąkie – Franciszkowo – Sarnowo – Gęstowarka – Moczadła (323.836 zł);

-          termomodernizacja SP w Wólce (90.000 zł).

Gmina realizując ww. zadania zapewnia własne środki, natomiast brakującą kwotę postanawia się zaciągnąć z WFOŚiGW w postaci długoterminowej pożyczki w kwocie 617.817 zł.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

 

Pkt 4

Podjęcie uchwał w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały burmistrz Andrzej Gatyński powiedział, iż w budżecie gminy na 2007 r. zostały zaplanowane i przyjęte przez radę następujące zadania:

-          modernizacja SUW w Wólce (budowa studni głębinowej);

-          budowa drogi: Wioska – Jarczewo;

-          modernizacja drogi w miejscowości Likiec;

-          modernizacja ul. Rybackiej;

-          modernizacja drogi: Wólka – Likiec;

-          budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;

-          zakup budynku po byłym kinie;

-          budowa sieci wodociągowej: Łąkie – Narutowo – Jarczewo – Kierz;

-          budowa zatoki autobusowej w Wiosce.

Gmina realizując przyjęte zadania zmuszona jest zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 928.619 zł w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Radni nie wnieśli dodatkowych uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w spr. zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowości Łąkie”

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił insp. UMiG Ryszard Gorzycki. W związku z tym, iż zadanie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Łąkie jest zadaniem realizowanym w latach 2007 – 2008 niezbędne jest wskazanie źródeł finansowania oraz upoważnienie dla burmistrza do podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Obszar ten dot. konkretnie drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w spr. średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2008 rok

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Przewodnicząca RM powiedziała, iż średnia cena sprzedaży drewna w naszej gminie przyjmowana jest od lat zgodnie z wysokością ustalaną przez Prezesa GUS. Na 2008 rok kwota ta wynosi 147,28 zł za

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała projekt uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

 

Proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z kwoty 58,29 zł za 1 dt na kwotę 30,00 zł za 1 dt stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 r.

Radny Tomasz Kępczyński zgłosił formalny wniosek o obniżenie średniej ceny żyta do kwoty 27,00 zł za 1 dt.

Burmistrz powiedział, iż łatwo jest obniżać stawki podatkowe ale trudniej później zrealizować zamierzenia inwestycyjne. Jego zdaniem stawka 30,00 zł jest wyważoną i jedną z najniższych w powiecie.

Sekretarz Józef Sobociński dodał, że proponowana stawka podatkowa stanowi ok. 75,00 zł w stosunku rocznym od 1 ha przeliczeniowego. Ponadto grunty klas: V i VI są zwolnione z opodatkowania.

Przewodnicząca RM odniosła się do lat poprzednich, gdzie stawka podatku była znacznie niższa od kwoty ogłoszonej przez GUS.

W ostateczności radny Tomasz Kępczyński wycofał zgłoszony przez siebie wniosek.

Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

Pkt 8

Podjęcie uchwały w spr. stawek za 1 m3 wody dla wodociągu w Skępem, Kukowie i Wólce oraz ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej w Skępem na 2008 r.

 

Dokonanie podwyżki ceny za 1 m3 wody z kwoty 1,40 zł na 1,47 zł i zrzutu ścieków z kwoty 1,87 zł na 1,96 zł uzasadnione jest wzrostem cen energii elektrycznej, opłat za korzystanie ze środowiska, poboru wód głębinowych oraz bieżącą konserwacją i utrzymaniem sieci i Stacji Uzdatniania Wody.

Radny Zbigniew Paradowski poinformował, iż stawki za wodę i ścieki w naszej gminie kształtują się na poziomie średnim w powiecie.

Radca prawny Dariusz Galek oznajmił, iż istnieje zagrożenie możliwości uchylenia podjętej uchwały przez Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody. Nawiązał do opracowanego przez Gminę Chrostkowo regulaminu ustalania taryfy za zużycie wody, który został zakwestionowany przez organ nadzorczy wojewody. Sprawa trafiła w konsekwencji do WSA, który opowiedział się w tej kwestii po stronie gminy. Dlatego też, jest niewiadomo jakie stanowisko zajmie nadzór.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w spr. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

 

Stawki podatkowe od nieruchomości corocznie ogłasza, w drodze obwieszczenia właściwy minister ds. finansów, które podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Proponowane stawki kształtują się poniżej maksymalnych.

Radny Zbigniew Paradowski zwrócił się z pytaniem odnośnie skutków obniżenia stawki podatkowej od budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 13,00 zł do kwoty 12,50 zł za 1 m2 pow. użytkowej.

Burmistrz odpowiedział, iż zmniejszy to wpływy do budżetu o kwotę ok. 16.000 zł.

Radny Roman Targański zgłosił formalny wniosek o obniżenie stawki podatkowej od działalności gospodarczej do kwoty 12,50 zł za 1 m2 pow. użytkowej. Jego zdaniem zwiększy to ściągalność podatku oraz zachęci do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy.

Radny Mirosław Redecki powiedział, iż jest przeciwny zgłoszonemu wniosku. Jego zdaniem spowoduje to zachwianie realizacji zaplanowanych inwestycji gminnych.

Podobne stanowisko zajął radny Józef Jagas.

Burmistrz ustosunkował się do stawek podatkowych przyjętych w innych gminach: Fabianki, Chrostkowo, gdzie stawki podatkowe są o wiele wyższe. Zaapelował do radnych o odpowiedzialność w tej materii. Nie zgodził się ze stanowiskiem radnego Targańskiego dot. ściągalności podatków. Powiedział, iż to nie prawda, że jak mniejsze stawki podatkowe to ściągalność jest większa. Jego zdaniem proponowana stawka 13,00 zł za 1 m2 pow. użytkowej jest niewygórowana i jak najbardziej realna. Wskazał jednocześnie na realizowane inwestycje gminne.

Radny Roman Targański nadmienił, że jeżeli burmistrz w latach ubiegłych umorzył podatek GS „SCH” w Skępem na kwotę 16.000 zł, to i teraz stać jest chyba na obniżenie stawki podatkowej do 12,50 zł. Jednocześnie podtrzymał zgłoszony przez siebie wniosek dot. obniżenia stawki podatkowej do kwoty 12,50 zł/1 m2 pow. użytkowej związanej                               z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został odrzucony zwykłą większością głosów.

-      za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych;

-      przeciwko głosowało 7 radnych;

-      wstrzymało się do głosu 3 radnych.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów:

-          za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych;

-          głosów przeciwnych nie było;

-          wstrzymało się od głosowania 2 radnych.

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w spr. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

 

Przewodnicząca RM w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała, iż w każdej kategorii środków transportowych proponuje się zwiększenie stawki podatkowej o wskaźnik inflacji – ok. 5 %. Ponadto nie objęte zostały stawką podatkową pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w spr. ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

     

Sekretarz Józef Sobociński w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedział, iż jej wywołanie jest spowodowane dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawnych. Wprowadzane formularze urzędowe mają na celu ułatwienie i usprawnienie składanych informacji i deklaracji podatkowych przez podatników.

Radni nie wnieśli dalszych uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w spr. trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały sekretarz Józef Sobociński powiedział, że rada gminy określa w drodze uchwały tryb i warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Obecnie proponowane zapisy doprecyzowują warunki zwolnienia, określone w ustawie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 13

Podjęcie uchwały w spr. powiadomienia skarbnika i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

Przewodnicząca RM w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 – organ powołujący (rada) – w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, powiadamia obowiązane osoby, o obowiązku przedłożenia radzie gminy oświadczenia lustracyjnego oraz informuje o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 14

Podjęcie uchwały w spr. ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

 

Przewodnicząca RM w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała, iż proponuje się dietę za uczestnictwo w pracach rady oraz za wykonywanie czynności administracyjnych dla inkasenta i sołtysów w kwocie 180,00 zł za każdy miesiąc. Poinformowała, iż początkowo kwota ta wynosiła 150,00 zł, lecz na posiedzeniach komisji rady została podwyższona, doceniając w ten sposób pracę inkasenta i sołtysów w terenie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 15

Podjęcie uchwały w spr. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Skępem

 

Działka nr 398/2 stanowiąca drogę dojazdowa do GOK, będąca własnością OSP w Skępem, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była pod drogę. W związku z zakupem przez gminę działki nr 398/1 wraz z budynkiem GOK zaistniała potrzeba nabycia na rzecz gminy drogi stanowiącej dojazd do ww. nieruchomości. Tym samym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały, która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Pkt 16

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-          wydanego zarządzenia z 22.10.2007 r. w spr. zmian w budżecie gminy;

-          rolnictwa i zaopatrzenia wsi w wodę;

-          prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych, interwencyjnych i publicznych;

-          zamówień publicznych;

-          inwestycji i remontów dróg na terenie gminy;

-          udzielonej odpowiedzi na pismo P. Dudzińskiego;

-          prac nad projektem uchwały w spr. ustalenia stawek za przedszkola;

-          prac nad projektem uchwały w spr. ustalenia opłaty za posiadanie psa.

Ponadto zaapelował do mieszkańców miasta i gminy o dokonywanie wymiany dowodów osobistych

 

Pkt 17

Wolne wnioski i zapytania

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Sołtys Żuchowa Andrzej Zawidzki poruszył następujące sprawy:

-          stanu przygotowania sprzętu i środków do zimy;

-          naprawy mostu w Żuchowie – woda wymywa podjazd na most;

-          naprawy drogi w Żuchowie.

Burmistrz odpowiedział, iż gmina jest dobrze przygotowana do zimy. Sprzęt jest sprawny: DET, STAR, piaskarka. Przygotowano odpowiednią ilość piasku i soli. Ponadto zakupiono pług dwustronny do STAR-a.

Sołtys Józefkowa Jan Kalinowski zwrócił uwagę na zniszczoną drogę do Józefkowa po budowie kanalizacji.

Burmistrz odpowiedział, iż jest jeszcze rok gwarancji na remont tej drogi. Będzie się starał wyegzekwować na wykonawcy jej naprawę.

Sołtys Moczydeł Mirosław Drzewoszewski w imieniu sołtysów podziękował za docenienie przez radę ich pracy.

Radny Mieczysław Weber zwrócił się z pytaniem dot. zaawansowania prac przy oświetleniu ul. 21 Stycznia. Zaapelował do burmistrza o przeprowadzenie rozmów z dyrektorem technicznym Zakładu Energetycznego w celu przyśpieszenia prac, gdyż jak mu wiadomo nie jest planowane wykonanie tego oświetlenia w najbliższym czasie. Jego zdaniem dyrektor techniczny może w ciągu 2-3 dni ująć wykonanie oświetlenia.

Burmistrz zapewnił, iż jeszcze w miesiącu listopadzie ul. 21 Stycznia będzie oświetlona.

Sołtys Czermna Stanisław Pracki podziękował burmistrzowi za pomoc przy remoncie drogi do Czermna. Wskazał na konieczność oznakowania małych miejscowości jak: Czarny Las, Babie Ławy. Ułatwi to orientację w terenie, choćby dla Pogotowia Ratunkowego.

Burmistrz odpowiedział, że w najbliższym czasie zrobiona zostanie droga do Ligowa. Znaki drogowe są zamawiane sukcesywnie i będą postawione.

Sołtys Józefkowa  Jan Kalinowski poruszył problem załatwiania spraw meldunkowych – utrudnień w tym zakresie.

Burmistrz zobowiązał się zapoznać bliżej w tej sprawie.

Radny Roman Targański zwrócił się z pytaniem dot. czynionych starań o pozyskanie środków na inwestycje dot: termomodernizacji budynków Gimnazjum, SP w Skępem i Urzędu Miasta i Gminy, budowy parkingu przy urzędzie.

Burmistrz odpowiedział, że przygotowywane są kosztorysy na termomodernizację placówek oświatowych: przedszkola i SP w Skępem. Zlecone jest wykonanie projektu na wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i Gminy. Odnośnie termomodernizacji budynku urzędu odpowiedział, iż jeszcze nad tym się nie zastanawiał.

 

Pkt 18

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokolant

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zbigniew Małkiewicz

mgr inż. Anna Smużewska