UCHWAŁA Nr XXV/ 167/2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441) w związku z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966, MP z 2003 r. Nr 51 poz.804, z 2004 r. Nr 92 poz.880, Nr 92 poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291, MP z 2004 r. Nr 43 poz.753, Nr 46 poz.794 ,Dz.U. z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 164 poz.1365, Nr 167 poz.1399, Nr 169 poz.1419) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr  68, poz.956)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1

Przyjąć roczne stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok w wysokości :

1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych                                                                   - 0,50 zł/m2 pow. użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej      - 12,00 zł/m2 pow. użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym                                                            - 8,20 zł/m2 pow. użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                                                                       - 3,61 zł/m2 pow. użytkowej

e) pozostałych:

-  od budynków gospodarczych                                            - 3,00 zł/m2 pow. użytkowej

-  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                - 3,00 zł/m2 pow. użytkowej

- od budynków letniskowych lub użytkowanych na te cele     - 6,01 zł/m2 pow. użytkowej

2.  od budowli 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7                   

3.  od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków              - 0,60 zł/m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
                                                                                        
- 3,52 zł/ha powierzchni

    c) pozostałych:                                                               - 0,13 zł/m2  powierzchni

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                                            - 0,13 zł/m2  powierzchni

- od gruntów letniskowych                                                  - 0,25 zł/m2 powierzchni

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Burmistrz