UCHWAŁA Nr XIII/ 84 /2007

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 grudnia 2007 roku

 

w sprawie: wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591)[1] art.18a, art.19 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)[2] (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 121 poz,844)
[3] uchwale się, co następuje:

 

 

            §1.1.Określić wysokość stawki opłaty od posiadania psów, zwanej dalej „opłatą".

2.  Określić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty.

3.  Zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa, określić inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.

 

            §2. Stawkę roczną opłaty ustala się w wysokości 10 zł od jednego psa.

 

            §3. 1.Opłata jest płatna bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

 

            §4. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta I Gminy Skępe nr rachunku 16 9546 0004 2001 0000 0749 0017 w BS Skępe.

2.Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa za pośrednictwem inkasentów, którymi są:

     1) na terenie wsi – sołtysi

     2) na terenie Miasta – Pani Jadwiga Falencka

3. Termin rozliczenia się inkasentów z zainkasowanego podatku ustala się nie później niż w ciągu dwóch dni po terminie płatności podatku.

4. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty w wysokości 10 % od zainkasowanej kwoty
i wpłaconej na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

 

            §5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

           

            §6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218

[2] 1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)     dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)     dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2006 r. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847