UCHWAŁA Nr XIII/85/2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 14 grudnia 2007  r.

 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

 

            Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, ze zm.), uchwala się, co następuje

 

            § 1. Uchwala się program i zasady współpracy Miasta i Gminy Skępe
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), na 2008 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 roku.

 

                                                                                              Załącznik

                                                                                              do Uchwały Nr XIII/85/ 2007

                                                                                              Rady Miejskiej w Skępem

                                                                                              z dnia 14 grudnia 2007 r.

Program i zasady współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

Rozdział I.  Postanowienia ogólne

            § 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

  1)  gminie - rozumie się przez to Miasto i Gminę Skępe,

  2)  radzie - rozumie się przez to Radę Miejską w Skępem,

  3)  urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Skępem,

  4)  burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Skępe,

  5)  zastępcy Burmistrza- rozumie się przez to Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skępe,

  6)  sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Miasta i Gminy Skępe,

  7)  skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Miasta i Gminy Skępe,

  8)  organizacji pozarządowej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundację i stowarzyszenie, nie będące jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

  9)  podmiocie - rozumie się przez to:

a)  osobę prawną i jednostkę organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b)  stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

10)  udziale środków własnych - rozumie się przez to środki finansowe nie pochodzące z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadania, o którego wsparcie finansowe organizacja pozarządowa lub podmiot ubiega się,

11)  ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm).

            § 2. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.

            § 3. Uchwalając corocznie budżet, rada rezerwuje w nim środki finansowe na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

            § 4. Partnerami gminy mogą być organizacje pozarządowe i podmioty, które podejmując działania, realizują zadania gminy wynikające z odrębnych przepisów.

            § 5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty winny zapewnić realizację zadań w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy.

Rozdział II.   Zakres współpracy

            § 6. 1.  Gmina realizuje zadania własne współpracując z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami w zakresie:

1)     upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez:

a)  prowadzenie zajęć w następujących dziedzinach: piłka nożna, sporty motorowe, sporty obronne i inne,

b)  organizowanie sportowych obozów szkoleniowych w dziedzinach wymienionych w pkt 1 lit. "a",

c)  organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez o podobnym charakterze,

d)  wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych
o zasięgu ponadgminnym,

2)      wspierania rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców gminy w dziedzinach wskazanych w pkt 1  lit. „a”,

2.  Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym
i podmiotom, może zostać dokonane na wniosek burmistrza, po akceptacji ich przez radę w drodze zmiany niniejszego planu.

3.  Poza wsparciem finansowym gmina może udzielać organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pomocy w innych formach, a w szczególności w postaci:

1)      pomocy w uzyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji pozarządowej oraz możliwości zwolnień z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

2)      udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte,

3)      umożliwienia organizacji przedsięwzięć na terenie miejskich obiektów sportowych (stadionu, boisk szkolnych i hali sportowej),

4)      udzielania pomocy poprzez rekomendację organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

5)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

6)      tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów oraz przedstawicieli gminy,

7)      konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami aktów normatywnych odpowiednio do zakresu ich działania.

4.  Burmistrz może zwołać forum organizacji pozarządowych działających na rzecz realizacji zadań własnych gminy, na które zapraszani będą przedstawiciele organizacji oraz podmiotów, w celu zebrania ich opinii i wniosków.

Rozdział  III.   Zasady współpracy.

            § 7. 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

1)  powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

2)  wspierania takich zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2.  Wspieranie oraz powierzanie zadań o których mowa w ust. 1 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie.

3.  Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 11 ust. 2 ustawy zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcia realizacji zadania, a gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środki publiczne w formie dotacji.

4.  Powierzenie zadań może nastąpić w innym trybie niż w otwartym konkursie, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

            § 8. W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert burmistrz powołuje komisję konkursową.

1.       W skład komisji konkursowej, oprócz pracowników Urzędu, mogą wejść także radni oraz z głosem doradczym osoby, które w związku z wykonywaniem zawodu posiadają specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi.

2.       W posiedzeniu komisji konkursowej w części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich treści mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych lub podmiotu.

            § 9. 1. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej podlega zatwierdzeniu przez burmistrza.

2. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

3. Wyniki konkursu podawane są do wiadomości publicznej poprzez podanie na tablicy ogłoszeń urzędu wraz ze zwięzłym opisem zadania.

4. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu uczestnik konkursu może wnieść do burmistrza odwołanie od jego rozstrzygnięcia.

5. Rozpatrzenie odwołania przez burmistrza następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia i jest ostateczne.

6. Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu.

            § 10. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy muszą wykazać w składanej ofercie udział środków własnych.

 

            § 11. Oferta o wsparcie finansowe na realizację zadań powinna odpowiadać warunkom zawartym w art. 14 ustawy.

            § 12. 1. Organizacje pozarządowe i podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć oferty na realizację zadań publicznych.

2. W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 1 burmistrz w terminie nie przekraczającym
2 miesięcy:

    1)   rozpatruje celowość realizacji zadania,

    2)   informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego.

            § 13. Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe
i podmioty przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy.

            § 14. Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891).

            § 15. 1. Wykonanie zleconego zadania oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji każdorazowo nadzoruje wyznaczony przez Burmistrza pracownik urzędu.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 polega w szczególności na ocenie:

            1)   stanu realizacji zadania,

            2)   rzetelności i jakości wykonania zadania,

            3)   prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

            4)   prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy,

3. Kontrolę wykorzystania dotacji prowadzi Skarbnik Miasta i Gminy Skępe poprzez podległych mu pracowników.

4. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891).

5. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska