UCHWAŁA Nr XIV/ 88 / 2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

 

 

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

           

 

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn.zm.) uchwala się, co nastepuje:

 

 

                 § 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków inwestycyjnych zamieszczonych
w budżecie Gminy Skępe na 2007 rok, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego
i skutkują zobowiązaniami finansowymi na rok 2008 oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska