UCHWAŁA Nr XIV/89/2007

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 grudnia 2007

 

w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

 

 

 

            §1 Wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Skępem, gm. Skępe zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki nr 293/5 o powierzchni około

            §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skępe.

 

           

            §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska