Uchwała Nr XIV/90/2007

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591)
[1] oraz art. 165, 165a, 166, 166a,  173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)
[2] uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości - 19.137.911 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 18.048.793 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 1.089.118 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.  

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.461.350 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 25.117.911 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)   wydatki bieżące w wysokości 17.203.268 zł, w tym na: 

a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.136.010 zł,

b)    dotacje  w kwocie - 162.588 zł,

         w tym:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury wg zał. Nr 6 - 142.588 zł,

-  dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane

    przez podmioty należące i nienależące do sektora

    finansów publicznych wg zał. Nr 7 - 20.000 zł

c)    wydatki na obsługę długu w kwocie - 228.941 zł,

d)    wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości - 7.914.643 zł.

3.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (5a zadania inwestycyjne w 2008 r.)

4.     Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.461.350 zł zgodnie
z załącznikiem  Nr 3;                               

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.000 zł.                                                       

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 9.500 zł.

 

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.980.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

1)      zaciąganych pożyczek w kwocie  5.000.000 zł

2)      zaciąganych kredytów w kwocie     980.000 zł

 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§  5. Tworzy się rezerwy:                                                                   

1)      ogólną w wysokości 200.000 zł;

2)      celową w wysokości 20.000 zł  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.           

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody 21.300. zł;

2)      wydatki 21.300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.                                       

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.580.000 zł,

z tego na:

1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 600.000 zł;

2)      pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.980.000 zł na planowane inwestycje nie mające pokrycia w dochodach własnych,

§  8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;

2)      na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

3)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§  9. Upoważnia się Burmistrza do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł;

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji),

3)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  

bank prowadzący obsługę budżetu.                  

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008
w wysokości 50.000 zł.                           

§  11. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu (np. przyjmowanie zwrotów wydatków)

§  12. Ustala się kwotę 900.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 9.

§  14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz. 1218

[2] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984