PROTOKÓŁ NR XIII/V/2007

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 14 grudnia 2007 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                 - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                        - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·        Andrzej Gatyński                                       - Burmistrz Miasta i Gminy;

·        Józef Sobociński                                        - Sekretarz;

·        Barbara Leśniewska                                  - Skarbnik                

·        Stanisław Jabłoński                                    - Kierownik ref. oświaty

·        Ryszard Gorzycki                                      - Insp. UMiG;

 

XIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Smużewska, serdecznie witając Wicestarostę Lipnowskiego Piotra Wojciechowskiego, radną powiatową Marię Krzysztoporską, wszystkich radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem oraz zaproszonych gości.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XII/V/2007 z dnia 6 listopada 2007 r.

 

Do protokołu XII sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono jednogłośnie.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca RM odczytała projekt porządku obrad. Do projektu nikt nie wniósł uwag i w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 2

Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie gminy Skępe na 2007 r.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, że w dochodach planuje się wzrost o kwotę 142.386 zł w związku z:

-         podpisaniem porozumienia z powiatem lipnowskim na przekazanie dotacji dla sfinansowania wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli Gimnazjum przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego – 615 zł;

-         zgłoszonym wnioskiem dyr. SP w Skępem w związku ze zwiększeniem dziennej stawki żywieniowej o 0,50 zł;

-         urealnieniem planu dochodów z uwagi na otrzymanie ponadplanowych dochodów w kwocie 105.732 zł.

W wydatkach planuje się wzrost o kwotę 138.886 zł w związku z:

-         podpisaniem porozumienia z powiatem lipnowskim na przekazanie dotacji dla sfinansowania wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli Gimnazjum przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego – 615 zł;

-         urealnieniem planu wydatków na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli;

-         urealnieniem środków na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe – 13.600 zł;

-         urealnieniem planu wydatków na wniosek kierownika MGOPS – 2.711 zł;

-         urealnieniem planu wydatków w poszczególnych działach w celu racjonalnego wykorzystania przyznanych środków;

-         zmniejszeniem zakresu prac związanych z budową wodociągu;

-         urealnieniem planu zadań zleconych gminie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

Pkt 3

Podjęcie uchwały w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Skępe

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) kier. ref. oświaty Stanisław Jabłoński powiedział, że na terenie miasta i gminy funkcjonują obecnie dwa przedszkola publiczne prowadzące działalność również poza minimum programowe nauczania i wychowania. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do kompetencji rady gminy należy ustalanie opłaty za świadczenia związane z prowadzeniem przez gminę przedszkoli. Obecnie stawki za pobyt dziecka w przedszkolu były ustalone w wysokości:

- 3 zł stawka dzienna opłaty za wyżywienie (proponuje się 4 zł),

- 50 zł opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu za dany miesiąc (proponuje się 60 zł),

- 40 zł opłata stała za pobyt drugiego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny w przedszkolu  za dany miesiąc (proponuje się 50 zł).

Obowiązujące od 1 stycznia 2002 r. ww. stawki odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, mimo wzrostu kosztów utrzymania przedszkoli, nie uległy zmianie. Dodał, iż proponowany wzrost stawek nastąpił po przeprowadzonych konsultacjach z dyrektorami przedszkoli.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwał w spr. wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Uzasadnienie (w załączeniu) do projektu uchwały odczytał sekretarz Józef Sobociński.

Przedkładany projekt uchwały utrzymuje uregulowania obecnie obowiązującej uchwały rady w spr. podatku od posiadania psów, którą proponuje się w tej samej wysokości, tj. 10 zł od posiadanego psa.

Burmistrz dodał, iż projekt uchwały dotyczy opłaty a nie podatku. Poruszył także problem psów bezpańskich, dla których przygotowywane jest specjalne pomieszczenie.

Radni nie wnieśli dodatkowych uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM Janusz Kozłowski odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w spr. uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.

 

Uzasadnienie (w załączeniu) do projektu uchwały odczytał sekretarz Józef Sobociński.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań publicznych oraz zasady sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego. Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność jest związana z realizacją zadań gminy, oraz udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających dla osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Skępe, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi warunek udzielenia środków z budżetu gminy na zadania związane z działalnością pożytku publicznego (w drodze przeprowadzonego konkursu).

Burmistrz dodał, iż dofinansowanie w zakresie imprez sportowych dotyczy wszelkich ich dyscyplin.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

Pkt 6

Podjęcie uchwały w spr. ustalenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

 

Przewodnicząca RM poinformowała zebranych, iż na poprzednim posiedzeniu rada taką uchwałę już przyjęła z tym tylko, że wystąpił w niej omyłkowy zapis dot. inkasenta. Ponadto proponowany projekt uchwały nie wywołuje zmian kwotowych.

Uzasadnienie (w załączeniu) do projektu uchwały odczytał sekretarz Józef Sobociński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM odczytała projekt uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.

Pkt 7

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-         wydanych dwóch zarządzeń w spr. zmian w budżecie gminy na 2007 r.;

-         rolnictwa i zaopatrzenia wsi w wodę;

-         prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych, interwencyjnych i publicznych;

-         inwestycji i remontów dróg na terenie gminy;

-         wykonanych robót melioracyjnych na terenie gminy;

-         gospodarki mieniem komunalnym;

-         udzielonych świadczeń pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne);

-         oświetlenia ulicznego;

-         podpisania 4 umów z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji gminnych (informacja szczegółowa w kwartalniku „Nasze Skępe”);

-         zamówień publicznych;

-         projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy.

Burmistrz poinformował o sukcesie, jakim jest rekomendacja wniosku do dofinansowania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wśród 25 rekomendowanych do dofinansowania projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej znaleźliśmy się na 16 pozycji. Wartość złożonego projektu opiewa na dofinansowanie 941.267 euro, czyli 3.705.015,17 zł. Podziękował wszystkim pracownikom urzędu, którzy przyczynili się do tego sukcesu, a szczególnie: Krzysztofowi Jaworskiemu i Rafałowi Gołębiewskiemu.

Przewodnicząca RM przyłączyła się do podziękowań dla pracowników i zaapelowała o umiarkowany optymizm.

Pkt 8

Wolne wnioski i zapytania

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Przewodnicząca RM odczytała pismo (w załączeniu) z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej będące apelem do radnych o wyważanie swoich decyzji przy ustalaniu wymiaru do obciążeń podatkowych z tytułu podatku rolnego.

Nadmieniła, iż w obecnym roku stawka średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego wynosiła 25 zł/dt. W 2008 r. przyjęto stawkę 30 zł/dt, co stanowi 51,4% ustalonej stawki przez Prezesa GUS, która wynosi 58,29 zł/dt. Dlatego też, stawka ustalona przez radę na 2008 r. nie jest wysoka – oznajmiła.

Burmistrz przedstawił wysokość ściągniętego podatku rolnego:

- od osób prawnych – 18.398 zł, z czego umorzono na kwotę 17.350 zł,

- od osób fizycznych – 2.000 zł, z czego umorzono 1800 zł.

Innych uwag w tym temacie nie było.

Wicestarosta Piotr Wojciechowski podziękował pracownikom urzędu za osiągnięty sukces w związku z rekomendacją wniosku w ramach Funduszu Norweskiego. Życzył w pełni sfinalizowania projektu. Jednocześnie zapewnił, iż powiat będzie dalej czynił starania o pozyskiwanie środków na inwestycje w ramach funduszy strukturalnych. Następnie poruszył następujące sprawy:

-       szansy na dodatkowe kursowanie pociągów osobowych do Skępego;

-       sytuacji w SP ZOZ w Lipnie. Obecna sytuacja jest diametralnie inna, niż ta sprzed kilku miesięcy. Szpital nie zadłuża się i wychodzi na prostą – oznajmił. Pracownicy otrzymują pobory zaległe jak i bieżące. Spowodowane jest to w głównej mierze udanymi działaniami dyrektora szpitala. Wicestarosta wystąpił do rady z apelem o wsparcie podejmowanych działań przez SP ZOZ;

-       funkcjonowania oświaty w powiecie. Poinformował o zgłoszonej propozycji przez prof. Mirosława Krajewskiego dot. zagospodarowania dawnego obiektu Liceum Pedagogicznego. Sugestią radnych powiatowych jest to, aby ten obiekt został zagospodarowany przez Wszechnicę Edukacyjną dla kształcenia policealnego a nawet studiów wyższych;

-       termomodernizacji Zespołu Szkół w Skępem (750.000 zł);

-       projektowanej drogi – łączącej powiat lipnowski z powiatem rypińskim – Rogowo – Skępe.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wicestarosta w imieniu Starosty i Zarządu Powiatu złożył najserdeczniejsze życzenia radnym Rady Miejskiej i wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Radna powiatowa Maria Krzysztoporska także przyłączyła się do złożonych życzeń i zaapelowała o pozyskiwanie środków unijnych w latach 2007-2013.

Przewodnicząca RM powiedziała, iż jest zrozumiałym pomoc finansowa dla szpitala i czeka na oficjalne pismo w tej sprawie.

Sołtys Żuchowa zaprosił wszystkich mieszkańców na organizowany w niedzielę – 16 grudnia br. – o godz. 1000 Zlot Samochodów Terenowych.   

Pkt 9

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom gminy.

Do życzeń przyłączył się także burmistrz.

Na tym obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

Protokolant

Zbigniew Małkiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska