UCHWAŁA Nr XV/ 92 /2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 25 stycznia 2008 roku

 

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2008 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 dla Miasta i Gminy Skępe.

 

        

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr  70, poz. 473 z późn.zm.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

 

 

            § 1.  Przyjąć do realizacji:

1)      Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2)      Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 dla Miasta i Gminy Skępe - zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

            § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska