UCHWAŁA Nr XV/95/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 25 stycznia 2008 roku

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Skępe dla wybranego obszaru  w miejscowości Wólka. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717; z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 § 1 Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Skępe w zakresie obszaru określonego w § 2.

§ 2.1. Plan obejmuje część działek o numerach ewidencyjnych 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, o powierzchni 

2.       Przedmiotem planu jest ustalenie nowych zasad zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonego obszaru – zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

3.       Zakres ustaleń planu stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje:

1)      przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)      wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

6)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)      granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)   sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

12)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,

13)   granice obszarów wymagających rekultywacji,

14)   inne warunki i zasady w zależności od potrzeb.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do sporządzenia projektu planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a także z przepisami art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

        § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska