UCHWAŁA Nr XV/ 96 /2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 25 stycznia 2008 roku

 

w sprawie: określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych  należnych radnym

 

       Na podstawie art. 18 ust 1 oraz art. 25 ust 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej uchwały jest mowa o podstawie wymiaru diety- rozumieć przez nią należy minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn.zm)

 

            § 2.1. Radnemu za udział w pracach rady oraz posiedzeniach komisji w zależności od pełnionych funkcji w radzie, przysługuje dieta w wysokości:

1)      przewodniczącemu Rady – 105%  podstawy wymiaru diety;

2)      wiceprzewodniczącemu Rady - 65%  podstawy wymiaru diety;

3)      przewodniczącemu stałej komisji rady - 60%  podstawy wymiaru diety;

4)      radnemu – 45% podstawy wymiaru diety.

2.       Radny otrzymuje dietę w wysokości określonej w ust. 1 raz w miesiącu i tylko z jednego  tytułu, niezależnie od odbytych Sesji Rady, posiedzeń komisji bądź innych obowiązków radnego z zastrzeżeniem ust. 4

3. Radny, który nie wyraził akcesu do pracy w stałej Komisji Rady, zachowuje prawo do diety, o której mowa w ust. 1 pkt 4, pomniejszonej o 50% jej wysokości.

4.       Za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego w pracach Rady dokonuje się potrąceń, od ustalonej w ust. 1 wysokości diety, według następujących zasad:

1)      za nieusprawiedliwioną nieobecność na Sesji Rady dokonuje się potrącenia 15% diety;

2)      za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Komisji dokonuje się potrącenia 7% diety;

3)      potrąceń o których mowa w pkt 1 i 2 dokonuje się od diety należnej za miesiąc, w którym nieobecność nastąpiła;

4)      za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się usprawiedliwienie radnego potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub delegacją służbową oraz w uzasadnionych przypadkach losowych na jego pisemny wniosek.

 

            § 3.1. Zwrot kosztów podróży radnym, odbywanych na podstawie delegacji wystawionej przez przewodniczącego Rady odbywać się będzie według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.).

2.       Właściwym do określania przewodniczącemu rady terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej jest wiceprzewodniczący rady.

3.       Zwrotu kosztów przejazdu pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy dokonuje się według maksymalnych, obowiązujących na dzień odbywania zakończenia podróży stawek za

 

            § 4. 1. Wypłaty diet radnym dokonywane będą w oparciu o dane z list obecności odbytych sesji Rady Miejskiej i posiedzeń  Komisji z dołu, do dnia 5-tego następnego miesiąca.

2.       W przypadku pełnienia w danym miesiącu funkcji radnego przez czas krótszy niż cały miesiąc wypłata diety dokonywana będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia tej funkcji.

 

            § 5. Traci moc uchwała Nr II / 17 /2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym.


            § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

            § 7. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01.01.2008 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr inż. Anna Smużewska